Organizacje Pożytku Publicznego przy rozliczaniu PIT możemy wspomóc na dwa sposoby:

a) przekazując im 1% podatku – w momencie składania zeznania,

b) przekazując im darowiznę w formie pieniężnej lub niepieniężnej – w roku, ze który składamy PIT.

Te obie formy pomocy, to inny rodzaj wsparcia nie wykluczają się one – czyli możemy zarówno przekazać 1%, jak i przekazać darowiznę i odliczyć z tego tytułu ulgę w jednym zeznaniu.

Czym jest 1% dla OPP?

Rozliczenie roczne PIT daje nam możliwość przekazania 1% podatku dla OPP. Nie jest to obowiązkowe – jeśli chcemy, nie musimy go przekazywać, jednak warto oddać potrzebującym OPP 1% podatku. My nic na tym nie tracimy, a OPP może wiele zyskać. Niezależnie od tego, czy decydujemy się na przekazanie 1% Organizacji, czy nie – nasz podatek do zapłaty lub zwrotu będzie taki sam. To my decydujemy, czy całość (100%) oddajemy urzędowi skarbowemu, czy 1% zamiast dla urzędu oddajemy Organizacji. Przekazanie 1% Organizacji Pożytku Publicznego nie jest konieczne – wtedy całość, 100% zgarnia urząd skarbowy. Jeśli przekazujemy 1% dla OPP, to wtedy urząd z naszego podatku bierze dla siebie 99%, a 1% przekazuje OPP.

Przekazanie 1% OPP następuje na podstawie nr KRS danej OPP w zeznaniu rocznym.

Przekazać 1% można tylko Organizacjom Pożytku Publicznego – są one wykazane na liście prowadzonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Czym jest darowizna na cele pożytku publicznego?

Organizacja, której przekazujemy darowiznę  nie musi mieć statusu organizacji pożytku publicznego. Musi jedynie realizować cele pożytku publicznego określone w ustawie.

Darowiznę można przekazać organizacjom pożytku publicznego, stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego, kościołom, organizacjom kościelnym, spółdzielniom socjalnym, fundacjom, stowarzyszeniom (gdy nie działają w celu osiągnięcia zysku) – na cele zadań publicznych.

Darowiznę możemy przekazać w formie pieniężnej (przelewem, czekiem) lub niepieniężnej (np. oferując jakieś towary). Darowizna przekazana bezpośrednio w gotówce nie podlega odliczeniu. W przypadku darowizny niepieniężnej należy posiadać dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Nie odliczymy od dochodu darowizny przekazanej bezpośrednio potrzebującej osobie. Musimy to zrobić za pośrednictwem organizacji, dokonując wpłaty celowej, np. wskazać dla kogo chcemy przeznaczyć naszą darowiznę.

Darowiznę odliczamy w PIT-O w poz. 11. PIT-O to załącznik do zeznań głównych (np. PIT-37, PIT-36, PIT-28).

Różnice pomiędzy 1% dla OPP a darowizną na cele pożytku publicznego

a) odbiorcy: 1% można przekazać tylko Organizacjom Pożytku Publicznego, darowiznę można przekazać zarówno OPP, jak i organizacjo, które nie mają statutu OPP, ale realizują cele pożytku publicznego.

b) miejsce rozliczenia: 1% rozliczamy w zeznaniu rocznym, głównym, w sekcji “Wniosek o przekazanie 1% dla OPP”, przekazaną darowiznę rozliczamy w PIT-O w poz. 11

c) czas wsparcia: 1% przekazujemy w momencie składania zeznania (31 stycznia lub 30 kwietnia), aby móc odliczyć darowiznę, należy ją przekazać w roku, za który rozliczamy PIT. Składając zeznanie roczne PIT 2015 (czyli z dochodami za rok 2014) możemy odliczyć darowiznę przekazaną w roku 2015.

d) ponoszone koszty: przekazanie 1% nie wiąże się z żadnymi kosztami, przekazanie darowizny wymaga od nas poniesienia wydatku, który potem w odpowiedniej proporcji możemy odliczyć w PIT.