Co to jest UPO i czy jest mi potrzebne?

UPO, to Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Jest to urzędowy dokument, który dostajemy, gdy wysłaliśmy PIT przez internet, korzystając z programu do PIT lub z e-deklaracji (rozliczenie PIT przez internet). W momencie, gdy nasz PIT dotrze do urzędu – urząd wysyła nam właśnie UPO. Jest to potwierdzenie, że nasz PIT jest już złożony w urzędzie i nie musimy już więcej nic robić. Każdy formularz UPO zawiera inny numer go identyfikujący – numer referencyjny. Warto posiadać ten numer, ponieważ wtedy możemy sprawdzić, jaki jest status naszego PIT-u (wystarczy, że numer referencyjny wpiszemy tutaj: http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1481810/UPO_v4-0.pdf).

W zależności od statusu/weryfikacji dokumentu otrzymujemy różne komunikaty:

A.  status 200 – oznacza to, że nasz PIT został poprawnie złożony i otrzymany przez urząd skarbowy.

B. status 412“Weryfikacja negatywna – niezgodność danych autoryzujących z danymi w dokumencie (np. niezgodność NIP, numeru PESEL, daty urodzenia, nazwiska, pierwszego imienia)
Taki komunikat występuje w sytuacji kiedy zestaw danych identyfikacyjnych: NIP, PESEL, pierwsze imię, nazwisko, data urodzenia zawarty w bloku danych autoryzujących do podpisywania dokumentu jest niezgodny danymi zawartymi w bloku danych identyfikacyjnych w zeznaniu.

 

Przyczyną otrzymania statusu 412 może być:

 • korzystanie z nieaktulanej wersji aplikacji e-Deklaracje Desktop,
 • wpisanie w danych autoryzujących (podpisu), kwoty przychodu małżonka (drugiego podmiotu na zeznaniu),
 • wadliwe funkcjonowanie innej aplikacji używanej do wysyłania zeznań.

 

Rozwiązaniem może być:

 • aktualizacja aplikacji e-Deklaracje Desktop do najnowszej wersji,
 • wpisanie w danych autoryzujących danych podatnika (pierwszego podmiotu na zeznaniu),
 • zgłoszenie nieprawidłowego działania aplikacji do producenta oprogramowania (w przypadku korzystania z oprogramowania nie pobranego ze stron Ministerstwa Fiansów).

 

Przy prawidłowym korzystaniu z oprogramowania dostarczonego przez MF błąd ten nie powinien nigdy wystąpić, gdyż oprogramowanie automatycznie uzupełnia dane informacyjne w podpisie bez udziału podatnika (na podstawie danych podanych w formularzu). Jeżeli korzystając z oprogramowania MF podatnik otrzyma taki komunikat, to może to świadczyć o niewłaściwym użyciu oprogramowania lub jego niewłaściwej instalacji.

 

C. status 414 – “Weryfikacja negatywna – błąd danych autoryzujących (np. błąd w nazwisku, pierwszym imieniu, dacie urodzenia, NIP, numerze PESEL, kwocie przychodu).

Taki komunikatoznacza, że prawdopodobnie zaistniała jedna z poniższych sytuacji:

 1. Popełniłeś błąd w danych identyfikacyjnych przenoszonych do sekcji danych autoryzujących w zeznaniu:
  • wpisałeś nieprawidłowy identyfikator podatkowy numer PESEL lub NIP podatnika – np. NIP pracodawcy lub identyfikator podatkowy współmałżonka
  • błędnie wpisałeś nazwisko podatnika np. Kowalska Nowak zamiast Kowalska-Nowak
  • błędnie wpisałeś pierwsze imię podatnika np. Jaeck zamiast Jacek (literówka) lub wpisałeś również drugie imię np. Jan Adam
  • błędnie wpisałeś nazwisko w pozycji dla pierwszego imienia, imię tam gdzie nazwisko
  • błędnie wpisałeś datę urodzenia podatnika np.: zamienione miesiące z dniami, niewłaściwy format daty (prawidłowy format daty w formularzu PDF : DD-MM-RRRR, w danych XML: RRRR-MM-DD).
 2. W danych autoryzujących wpisałeś błędną kwotę przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany dokument elektroniczny. Najczęstsze błędy popełniane przez podatników to:
  • podawanie kwoty przychodu z bieżącego rozliczenia tj. za 2019 rok,
  • wpisywanie kwoty z zaokrągleniem do dziesiątek groszy lub pełnych złotych np.: 99.00 lub 99.10 zamiast 99.14 (kwota zaokrąglona),
  • podawanie łącznej kwoty przychodów małżonków (w przypadku wspólnych rozliczeń) powinna być tylko i wyłącznie kwota przychodu podatnika – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U.  rok 2012, poz. 1537) wpisywanie kwoty 0 (zero), gdy za 2012 rok podatnik nie składał zeznania drogą elektroniczną,
  • wpisywanie kwoty 0 (zero), gdy za 2013 rok podatnik nie składał zeznania na analogicznym formularzu, (np. podatnik składa za 2014 rok zeznanie PIT-38, a za 2013 rok nie dokonywał rozliczenia na takim formularzu – złożył natomiast PIT-37. W danych autoryzujących powinien podać kwotę przychodu wynikającą ze złożonego do urzędu PIT-37.

Jeśli po wprowadzeniu zmian i ponownym przesłaniu zeznania pojawi się znów status 414, należy skontaktować się z właściwym urzędem skarbowym celem wyjaśnienia niezgodności.

D. status 411 -Weryfikacja negatywna – w systemie jest już złożony dokument (zeznanie) z takim Identyfikatorem podatkowym.

Poprawnie wypełnioną deklarację (zeznanie/wniosek) można złożyć tylko raz. Próba wysłania kolejnej deklaracji na ten sam identyfikator podatkowy (np. PESEL) zakończy się odebraniem z systemu e-Deklaracje statusu dokumentu : „411 – Weryfikacja negatywna – w systemie jest już złożony dokument (zeznanie) z takim Identyfikatorem podatkowym”. W przypadku konieczności przesłania kolejnej deklaracji należy złożyć korektę PIT-u.

 

Podczas sprawdzania statusu wysłanego PIT online oprócz podanych wyżej statusów mogą pojawić się również następujące komunikaty informujące o aktualnym statusie żądania:

100 – Błędny komunikat SOAP

101 – Proszę o ponowne przesłanie dokumentu

102 – Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO

300 – Brak dokumentu

301 – Dokument w trakcie przetwarzania, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu

302 – Dokument wstępnie przetworzony, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu

303 – Dokument w trakcie weryfikacji podpisu, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokmentu

400 – Przetwarzanie dokumentu zakończone błędem

401 – Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd

408 – Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie

409 – Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów

410 – Złożony dokument (zeznanie) bez podpisu nie może być korekta