Darowizna na cele pożytku publicznego

Darowizna na cele pożytku publicznego

Kolejną z ulg, która wchodzi w skład darowizn jest przekazanie darowizny na cele pożytku publicznego.

Komu można przekazać darowiznę?
Darowiznę można przekazać organizacjom pożytku publicznego, stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego, kościołom, organizacjom kościelnym, spółdzielniom socjalnym, fundacjom, stowarzyszeniom (gdy nie działają w celu osiągnięcia zysku)- na cele zadań publicznych.


UWAGA! Organizacja, której przekazujemy darowiznę nie musi mieć statusu OPP  – ważne, aby dana jednostka, którą chcemy obdarować realizowała cele pożytku publicznego – zadania w sferze publicznej.


Ile można odliczyć?

Odliczamy kwotę przekazanej darowizny, jednakże nie może ona przekroczyć 6% dochodu – także łącznie z darowizną na cele kultu religijnego oraz z z tytułu oddania krwi.

Aby móc odliczyć darowiznę powinniśmy posiadać dowody potwierdzające przekazaną kwotę oraz identyfikujące obdarowanego (nazwa, adres). Nie dołączamy ich do zeznania podatkowego, natomiast musimy je przechowywać 5 lat od końca roku, w którym złożono zeznanie.

WAŻNE!

Odliczeniu podlega tylko darowizna w formie bezgotówkowej. Darowizna przekazana w gotówce nie podlega odliczeniu.
W przypadku darowizny niepieniężnej należy posiadać dowód, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Nie odliczymy od dochodu darowizny przekazanej bezpośrednio potrzebującej osobie. Musimy to zrobić za pośrednictwem organizacji, dokonując wpłaty celowej, np. wskazać dla kogo chcemy przeznaczyć naszą darowiznę.


 

CELE POŻYTKU PUBLICZNEGO:

Cele pożytku publicznego są  określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Należą do nich:

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 
 • zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom;
 • działalność charytatywna;
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych;
 • ochrona i promocja zdrowia;
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet 
  mężczyzn;
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
 • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 • porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 • upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 
  a także działania wspomagające rozwój demokracji;
 • ratownictwo i ochrona ludności;
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych w kraju i za granicą;
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pożytku publicznego, w zakresie określonym wyżej.