Dochody z zagranicy

Dochody z zagranicy

O tym, czy w Polsce musimy zapłacić podatek od dochodów zagranicznych (pracując poza RP) decyduje kraj, w którym pracowaliśmy oraz nasza rezydencja podatkowa.
Osoby, które nie mają polskiej rezydencji podatkowej w Polsce płacą podatek tylko od dochodów uzyskanych na terenie RP. Natomiast osoby, które mają polską rezydencję podatkową w Polsce muszą zapłacić podatek od całości swoich dochodów.  Polską rezydencję podatkową mają osoby, jeśli

  • przebywają w drugim państwie (miejscu otrzymywania wynagrodzenia) nie dłużej niż 183 dni w roku kalendarzowym, licząc od dnia przybycia do tego państwa lub
  • w Polsce mają centrum interesów osobistych (rodzina) lub ekonomicznych (główne źródło zarobków).

Aby uniknąć podwójnego opodatkowania (w Polsce oraz za granicą) Polska zawarła dwa rodzaje umów

  1. Umowa o metodzie wyłączenia z progresją.
  2. Umowa o metodzie odliczenia proporcjonalnego.

Jeżeli z którymś państwem Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, stosuje się metodę odliczenia proporcjonalnego.

1. Metoda wyłączenia z progresją

Gdy pracujemy w kraju, z którym została zawarta umowa z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją wtedy w Polsce nie płacimy podatku od dochodów zagranicznych. Natomiast przy obliczaniu właściwej stawki podatku polskiego musimy do dochodów polskich wliczyć dochody zagraniczne  – podatek liczymy dla łącznych dochodów, a następnie obliczamy właściwą  proprocję podatku dla dochodów polskich.
Jeżeli dochody uzyskiwaliśmy tylko za granicą – wtedy w Polsce nie musimy składać PIT, natomiast jeśli dochody uzyskiwaliśmy zarówno za granicą, jak i w Polsce wtedy mamy obowiązek złożyć w Polsce PIT. (Nie doliczamy tych dochodów do podstawy opodatkowania  ani nie płacimy od nich podatków, jednakże dochody zagraniczne musimy uwzględnić przy obliczaniu podatku dla polskich dochodów).

Jak obliczyć podatek metodą wyłączenia z progresją
dochód zagraniczny: 30 000 zł (po przeliczeniu na złote)
dochód polski: 20 000 zł

1. Na początku należy wyliczyć podatek wg polskiej skali dla łącznych dochodów:
30 000 + 20 000 = 50 000
podatek: (18%*50 000) – 556, 02 = 8 443, 98 zł

2. Teraz należy wyliczyć stopę procentową (wyliczony podatek dla łącznych dochodów należy podzielić przez łączne dochody):
8 443, 98/50 000=16,89%

3. Następnie stosujemy obliczoną stawkę procentową dla dochodów polskich:
16,89%*20 000= 3 378 zł

4. Nasz podatek do zapłaty w Polsce wynosi 3 378 zł.

Jeżeli do Twoich dochodów ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, to dochody te wykazujesz w sekcji H PIT-36 w wierszu “Dochody osiągnięte za granicą”.
Jeżeli uzyskałeś dochody tylko za granicą, a w Polsce w ogóle, to nie musisz składać rozliczenia rocznego PIT.

2. Metoda odliczenia proporcjonalnego.
Metoda ta oznacza, że w Polsce płaci się podatek od dochodów uzyskanych za granicą. Ale od tak obliczonego podatku odejmuje się podatek zapłacony (pobrane zaliczki na podatek przez pracodawcę) za granicą. Odejmowana kwota nie może przekroczyć limitu, który określa się wg wzoru:
podatek wg skali *(dochód zagraniczny/dochód łączny).

Jeżeli do Twoich dochodów ma zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego, to dochody te wykazujesz w części D.1 i D.2 PIT-36 (w odpowiednich wierszach). W kolumnie F nie wpisujesz podatku zapłaconego za granicą, wpisujesz go w części H w wierszu “Podatek zapłacony za granicą- zgodnie z art. 27 ust. 9 i 9a ustawy (przeliczony na złote)”.
Przy stosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego zawsze masz obowiązek złożyć PIT-36 w Polsce. Nawet, jeżeli w Polsce nie uzyskałeś żadnych dochodów.

Jeżeli uzyskujesz dochody za granicą bez pośrednictwa płatnika, to masz obowiązek wpłacenia zaliczki na podatek w wysokości 18 % dochodu do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wróciłeś do kraju.

Jak obliczyć podatek metodą odliczenia proporcjonalnego

dochód zagraniczny: 30 000 zł
dochód polski: 20 000 zł
podatek zapłacony za granicą: 3 000 zł (przykład fikcyjny)

1. Należy obliczyć podatek wg polskiej skali od łącznych dochodów:
((30 000 + 20 000)*18%)- 556, 02=8443, 98 zł
2. Następnie należy ustalić limit odliczenia podatku zagranicznego:
8443,98*(30 000/50000)=14 073,30
Z obliczeń wynika, że od podatku nie możemy odliczyć więcej niż 14 073, 30 zł (to jest nasz limit). Podatek zapłacony za granicą wyniósł 3 000 zł, mieści się w limicie więc możemy odliczyć całość podatku zapłaconego za granicą.
3. Ustalamy podatek do zapłacenie w Polsce (od podatku wg skali odejmujemy podatek zapłacony za granicą – do wysokości limitu)
8 443, 96 – 3 000 = 5 443, 96 zł
4. Nasz podatek do zapłaty w Polsce wynosi 5 443, 96 zł.

USTALENIE DOCHODU DO OPODATKOWANIA. JAK ROZLICZYĆ W PIT DOCHODY Z ZAGRANICY.

Przychód uzyskany za granicą należy pomniejszyć za każdy dzień pobytu za granicą, w którym pozostawałeś w stosunku służbowym, pracy, pracy nakładczej, spółdzielczym stosunku pracy o kwotę odpowiadającą 30% równowartości diety z tytułu podróży służbowej za granicę.
Wysokość diety zależy od kraju, w którym zarabiasz. I jest ona ogłaszana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w rozporządzeniu w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Pomniejszone o diety przychody przelicza się na złote wg kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.
Odliczenia od dochodu, od podatku oraz podatek zapłacony za granicą wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku.