Elektroniczne załączniki do pit 37 i Warunki korzystania z ulgi prorodzinnej

Elektroniczne załączniki do pit 37 i Warunki korzystania z ulgi prorodzinnej

Podatnik składający samodzielnie rozliczenie pit  za miniony rok podatkowy najczęściej korzysta z ulg i odliczeń. Wymagane jest wtedy wypełnienie dodatkowych załączników do podstawowych pitów. Dotyczy to również deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

W przypadku, gdy podatnik powierzy rozliczenie pit swojemu pracodawcy/płatnikowi, nie może skorzystać z żadnych ulg. Natomiast chcąc skorzystać z ulg i odliczeń, podatnik musi samodzielnie dokonać rozliczenia pit i wykazać przysługujące mu ulgi i odliczenia w załącznikach.

Załączniki należy wypełnić zarówno wtedy, gdy składamy pity 2019 w formie dokumentu pisemnego (w okienku podawczym urzędu skarbowego lub za pośrednictwem poczty) jak i wtedy, gdy przesyłamy pit przez internet (pit online). Jak rozliczyć pit przez internet z załącznikami?  Należy korzystając z programu pit 2019 i wypełniając odpowiedni PIT (pit 37 online, pit 36 online, pit 28 online) w sekcji informacji o załącznikach wybrać potrzebny nam załącznik, który wygeneruje się automatycznie.

Najczęściej wybieranym przez podatników będących osobami fizycznymi formularzem jest pit 37. Wypełniają go podatnicy, którzy uzyskali przychody opodatkowane na ogólnych zasadach(wg skali podatkowej, wyłącznie w Polsce, i za pośrednictwem płatnika.

Podatnicy wypełniający deklarację PIT/37 i korzystający z przysługujących im odliczeń  mogą wypełnić i przesłać elektronicznie następujące załączniki, które są udostępnione po wpisaniu w odpowiednim polu cyfry oznaczającej ilość załączników:

 • PIT/O należy wpisać cyfrę 1 w polu 142
 • PIT/D należy wpisać cyfrę 1 w polu 143
 • PIT-2K należy wpisać cyfrę 1 w polu 144

ZAŁĄCZNIK PIT/O

Formularz przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych. Załącznik PIT/O należy wypełniać równocześnie z zeznaniem.

Można  wykazać w nim  z tytułu przysługujących nam ulg takich jak:

 • przekazanych darowizn,
 • rehabilitacyjnej,
 • zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
 • internetowej,
 • na nabycie nowych technologii,,
 • w związku z wpłatami na IKZE.
 • na wyszkolenie uczniów i zatrudnienie celem przygotowania zawodowego,
 • z tytułu umowy aktywizacyjnej,
 • prorodzinnej (na dzieci),
 • abolicyjnej.

Wysokość wydatków podlegających odliczeniu od dochodu (przychodu) lub od podatku ustalana jest na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, o których mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych , oraz w odrębnych ustawach. Dowodów tych podatnik nie dołącza do zeznania, należy je jednak przechowywać przez pięć lat, czyli do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków składa się wspólny załącznik PIT/O. Jeżeli z odliczeń korzysta zarówno mąż jak i żona, należy wypełnić odpowiednie pozycje „podatnik” jak również pozycje „małżonek”. Jeżeli oboje małżonkowie korzystają z odliczeń i opodatkowują swoje dochody indywidualnie, to każdy z nich załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania. W tej sytuacji podaje dane identyfikacyjne obojga małżonków.

PIT/O może też być  załącznikiem do zeznania PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28 (pit 37 online, pit 36 online, pit 28 online).

ZAŁĄCZNIK PIT/D

Informacja PIT/D o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym 2019 dotyczy wyłącznie podatników, którzy mają prawo do kontynuacji ulg budowlanych z tytułu praw nabytych.  Przepisy regulujące ulgę utraciły moc, niemniej ulga przysługuje nadal osobom, które do tego czasu nabyły do niej prawo.

ZAŁĄCZNIK PIT/2K

Oświadczenie PIT/2K związane jest z ulgą odsetkową muszą dołączyć je wraz z załącznikiem PIT/D podatnicy, którzy w zeznaniu podatkowym za dany rok po raz pierwszy korzystają z ulgi odsetkowej.

Na formularzach interaktywnych nie można zaznaczyć wszystkich rodzajów załączników, jedynie załączniki wyżej wymienione. Pozostałe załączniki, jeżeli podatnik z rozliczeniem pit 2019 (rozliczenie pit 2020) jest zobowiązany je wypełnić, musi  złożyć w formie papierowej.

Załącznikiem, który nie jest obsługiwany przez system elektroniczny,   jest w pit 37 certyfikat rezydencji. Trzeba przekazać go do urzędu skarbowego w formie wypełnionego druku papierowego. Krajowa Informacja Podatkowa rekomenduje dołączenie  przy tym pisma przewodniego z naszymi danymi i informacją o picie składanym elektronicznie.

Rozliczenie pit online 2020 nie będzie trudne, jeśli skorzystamy z programu do rozliczania pit 2020.

 

 

Warunki korzystania z ulgi prorodzinnej

Aby skorzystać w rozliczeniu pit z ulgi z tytułu wychowywania dzieci, podatnik musi przestrzegać zasad wymaganych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Regulacje dotyczące ulgi z tytułu wychowywania dzieci, zwanej ulgą prorodzinna, znajdziemy w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ulga ta polega na odliczeniu określonych kwot od podatku dochodowego, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik:

 • wykonywał władzę rodzicielską,
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, albo
 • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ulga przysługuje na dzieci:

 • niepełnoletnie, –
 • bez względu na wiek, jeżeli otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, lub
 • do ukończenia 25 lat, jeśli się uczą.

Odliczenie można dokonywać od miesiąca narodzin dziecka (nawet jeśli to jest ostatni dzień miesiąca, ulga przysługuje za cały miesiąc) aż do ostatniego miesiąca nauki lub do miesiąca w którym dziecko ukończyło 25. rok życia. Ulgę można odliczyć także gdy dziecko wzięło urlop dziekański a także za cały rok jeżeli studiuje na studiach dwustopniowych a ciągłość studiów została zachowana. Podobnie stosuje się ulgę prorodzinną w przypadku gdy dziecko zawrze związek małżeński – możemy wtedy odliczyć ulgę za miesiące do ślubu – łącznie z tym, w którym odbył się ślub.

Prawo do ulgi prorodzinnej uzależnione jest również od rodzaju i wysokości dochodów.

 • Prawo do odliczeń z tytułu tej ulgi przysługuje podatnikowi, który uzyskuje dochody opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (pit 37, pit 36). Ulgi tej nie mogą odpisać podatnicy od przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanej przy zastosowaniu podatku liniowego (pit 36L), ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT 28), karty podatkowej lub podlegają przepisom ustawy o podatku tonażowym, rozliczający pit 38 czy pit 39..
 • Podatnik wychowujący jedno dziecko może skorzystać z ulgi prorodzinnej, jeżeli:
  • pozostawał przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim lub samotnie wychowywał dziecko i dochody jego lub łącznie z dochodami małżonka  nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 000 zł,
  • dochody roczne nie przekroczyły kwoty 56 000 zł w przypadku podatnika wykonującego władzę rodzicielską i niepozostającego w związku małżeńskim ( w tym również przez część roku podatkowego)

Nie wszystkie dochody bierze się pod uwagę do limitu. Do limitu sumuje się dochody opodatkowane według skali podatkowej (art 27 ustawy o pdof) oraz podatkiem liniowym (art. 30c ustawy) lub ryczałtem od sprzedaży akcji i innych papierów wartościowych (art 30b ustawy). Natomiast na limit nie wpływają dochody podlegające ryczałtowi od przychodów ewidencjonowanych wykazywane w deklaracji PIT-28 oraz takie, z tytułu których podatek pobierany jest ryczałtowo, np. zlecenia do 200 zł, odsetki od lokat. Brana jest pod uwagę wartości dochodów, czyli kwoty brutto wynagrodzenia po odjęciu przysługujących kosztów uzyskania oraz pobranych w danym roku składek ZUS (emerytalnej, rentowej, chorobowej), w tym również składek zagranicznych na ubezpieczenie podatnika.

W odliczeniu ulgi z tytułu opieki nad dziećmi może być pomocny program do rozliczania pit 2020. Korzystając z darmowego programu pit 2020 możemy rozliczyć pit online (pit 2019 online).