Francuski system podatkowy

Francuski system podatkowy

Francuski system podatkowy oparty jest na samodzielności obywateli, tzn. podatki nie są pobierane u źródła lecz oparte na zasadzie deklarowania dochodu przez pracowników (gospodarstwa domowe podlegające opodatkowaniu), którzy sami wpłacają należne podatki do organów skarbowych. Pracodawcy nie uczestniczą w obsłudze lub wpłacie podatków.

Francuski system podatkowy składa się z sześciu rodzajów podatków: ƒ

  1. podatków bezpośrednich, ƒ
  2. podatków pośrednich, ƒ
  3. podatków rejestracyjnych (droits d’enregistrement),ƒ
  4. podatku majątkowego (impôt sur la fortune), ƒ
  5. podatków od funduszu płac (składki na budownictwo mieszkaniowe, programy stażowe oraz bieżące szkolenia), ƒ
  6. pozostałych podatków.

Podatki pobierają dwie różne grupy podmiotów: władze centralne i lokalne.

Podatki bezpośrednie pobierane są od dochodu (od osób fizycznych, od osób prawnych) oraz od aktywów, od działalności gospodarczej – la taxe professionnelle, od nieruchomości, podatek mieszkaniowy).

Miesiącem w którym dokonuje się rozliczenia pit z Urzędem Skarbowym jest we Francji luty. Podatnicy (małżeństwo, pary mieszkające razem, samotni) otrzymują do rozliczenia rocznego pit „Deklarację dochodu” za rok poprzedni, którą należy poprawnie wypełnić, w przeciwnym razie na podatników nakładane są sankcje. W roku składania deklaracji podatnicy płacą równej wysokości podatki przez dziesięć miesięcy, a w grudniu dodawane jest do tej sumy saldo, lub mają możliwość zapłacenia zaliczek (obliczane na podstawie rozliczenia za rok ubiegły) w lutym i w maju, salda we wrześniu. Kalkulacja podatku dochodowego jest oparta na płacy netto, jaką zarobił dany pracownik lub para. Podatnicy korzystają z szeregu ulg, odliczeń i ograniczeń, w zależności od sytuacji danego gospodarstwa domowego podlegającego opodatkowaniu (ciężary osobiste, spadki itp.). Opodatkowanie jest obliczane według systemu potrącania od podatku dodatków na osoby na utrzymaniu. Oparte jest ono na stawce obowiązującej dla każdego z progów dochodu podlegającego opodatkowaniu, których granice zależą od liczby części odpowiadającej sytuacji rodzinnej oraz ciężarom rodzinnym podatnika. Należy uwzględnić: Ile wynosi kwota wolna od podatku? Jakie ulgi można odliczyć?Co można odliczyć od podatku? Co można odliczyć od dochodu?Stawki podatkowe na 2019 rok (maksymalna stawka opodatkowania wynosi 49%).

Głównym podatkiem pośrednim jest podatek od wartości dodanej VAT. Określany w Polsce jako podatek od towarów i usług (VAT) w języku francuskim nazwany jest taxe sur la valeur ajoutée w skrócie – TVA, czyli dosłownie tłumacząc oznacza podatek od wartości dodanej. Jest to podatek pośredni, czyli taki, który z punktu widzenia ekonomicznego – przede wszystkim obciąża podmioty będące finalnymi konsumentami zakupionych towarów i usług.

Stawki podatku VAT Stawki podatku VAT obowiązujące we Francji:

• 19,6% – jest to podstawowa stawka podatku VAT począwszy od 1 kwietnia 2000 r. Ma zastosowanie do wszystkich towarów i usług, które nie objęte są stawką obniżoną.

• 5,5% – stawka obniżona, obejmuje: większość produktów żywnościowych, produktów rolnych, produktów potrzebnych dla rolnictwa, lekarstw nierefundowanych, książki, przejazdy środkami transportu drogowego, większość spektakli oraz dotyczy niektórych prac remontowych w pomieszczeniach mieszkalnych24 .

• 2,1% – stawka szczególna, obejmuje: lekarstwa refundowane przez Państwo (Securité sociale), sprzedaż żywych zwierząt rzeźnych, jak również na niektóre przedstawienia, publikacje prasowe zaaprobowane przez specjalną Komisję do spraw publikacji i agencji prasowych (fr. Commission paritaire des publications et agences de presse)

Do niektórych usług i towarów nie nalicza się podatku VAT. Chodzi tutaj przede wszystkim o: rybołówstwo morskie, handel oraz usługi wewnątrz wspólnotowe, dzieła przekazywane na cel społeczny lub filantropijny, usługi lecznicze, paralecznicze, usługi edukacyjne, wynajem budynków, wynajem mieszkań umeblowanych.

Ze względu na ciągłą harmonizację prawa podatkowego w dziedzinie podatków pośrednich UE w dużej mierze obecnie rozwiązania polskie są zbliżone do rozwiązań francuskich. Podatki pośrednie są bowiem w całości objęte dyrektywami Unii Europejskiej.