Kiedy dochody dzieci lub rodziców uniemożliwiają skorzystanie z ulgi prorodzinnej?

Zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik ma prawo odliczyć od podatku dochodowego ulgi na dzieci małoletnie, pełnoletnie do 25 roku życia, uczące się, otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.  Odliczenie przysługuje, jeśli spełnione są wymagane warunki.

W przypadku dzieci niepełnoletnich (do ukończenia 18 lat) dochód przez nie uzyskany nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulgi. Zatem rodzice i opiekunowie korzystają z odliczenia również w przypadku, gdy niepełnoletnie dziecko w roku podatkowym uzyskało dochód przekraczający kwotę 3089 zł.

W przypadku dzieci pełnoletnich ulgi nie można odliczyć gdy dziecko ma rocznie dochody powyżej 3089 zł. Bierze się  tu pod uwagę dochody uzyskane  w roku podatkowym podlegające opodatkowaniu wg skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych stawką podatkową 19%. Nie wlicza się tu renty rodzinnej, a  także dochodów zwolnionych z podatku, jak pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, stypendiów dla uczniów i studentów przyznanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje prowadzące działalność w sferze  pożytku publicznego do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł.

Dochody rodziców uprawniają do korzystania z ulgi prorodzinnej, jeśli mieszczą się w określonej wysokości. W przypadku osób wychowujących dwójkę lub więcej dzieci, korzystanie z ulgi prorodzinnej nie jest uwarunkowane wysokością dochodów rodziców. Jeśli rodzice wychowują jedno dziecko obowiązują limity dochodu.

Odliczenie nie przysługuje jeżeli:

1) łączne dochody obojga rodziców – małżonków, których małżeństwo trwa cały rok, przekroczą 112 tys. zł,

2) roczne dochody rodzica samotnie wychowującego dziecko (rozliczenie roczne pit wspólnie z dzieckiem) przekroczyły 112 tys. zł,

3) w pozostałych przypadkach rodziców – kawalerów lub  panien, rozwodników, wdowców, pozostających w związku małżeńskim przez część roku, którzy nie mogą rozliczyć pit jako rodzic samotnie wychowujący dziecko –  jeżeli dochód rodzica (każdego z osobna) przekroczy rocznie 56 tys. zł.

Małżeństwo nie może być brane pod uwagę do celów podatkowych, jeśli  orzeczona jest separacja i oraz w sytuacji, w której jeden z małżonków został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Za dochody, które należy brać pod uwagę, uważa się dochody (czyli przychody minus przysługujące koszty uzyskania przychodów) uzyskane w sumie w danym roku podatkowym z następujących tytułów:

 

  • skala podatkowa (podatek 18 i 32%, czyli wszystkie podstawowe tytuły zarobkowania – rozliczenie roczne pit: pit 37 lub pit 36)
  • podatek liniowy 19%, czyli wykazywanych standardowo na PIT-36L (mimo, że podatnik od dochodów opodatkowanych w ten sposób nie odliczy ulgi, to dochody tego rodzaju do limitu musi doliczyć),

dochody ze zbycia akcji, udziałów w spółkach i pochodnych papierów wartościowych oraz praw z nich wynikających (czyli wykazywanych standardowo na PIT-38).