Komornik i inny podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy

Komornik i inny podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy

Podatnicy, którzy uzyskują dochody od pracodawcy nie muszą sami odprowadzać zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy. Od należności, które są przychodami ze stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych zaliczki na podatek ma obowiązek obliczyć, pobrać i odprowadzić płatnik. Czasami wypłaty za zakład pracy dokonuje komornik sądowy lub podmiot niebędący prawnym następca zakładu pracy.

Jeżeli komornik lub podmiot niebędący następcą prawnym przejmuje zobowiązania zakładu wobec pracownika, wtedy jest zobowiązany do naliczania i odprowadzania zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych. Komornik lub podmiot niebędący następcą prawnym przy ustalaniu wysokości zaliczek zobowiązany jest stosować najniższą stawkę podatkową określoną w skali (art. 27 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Obowiązkiem komornika i podmiotu niebędącego następcą prawnym zakładu jest też uwzględnienie w tych obliczeniach przysługujących kosztów uzyskania przychodu jak również odprowadzenie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należy też pamiętać o składkach na ubezpieczenie zdrowotne (według art.42e ust.3).

Zaliczki tak jak w przypadku  wszystkich innych płatników powinny być przekazane do urzędu skarbowego do dnia 20 miesiąca następnego, czyli następującego po miesiącu za który są wyliczane i odprowadzane.

Komornik i inny podmiot niebędący następcą prawnym ma też obowiązek po zakończeniu roku podatkowego sporządzić i przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu imienne informacje o wysokości wypłaconych świadczeń oraz zaliczek na podatek. Podatnik potrzebuje tych informacji dla pit 2020, przy rozliczeniu pit (pit 37 lub pit 36), również przy rozliczenie pit 2020 online.

Należy zauważyć, że obowiązki płatnika ciążą na komorniku sądowym lub podmiocie niebędącym prawnym następcą tylko wtedy, gdy wynikają z przejęcia zobowiązań ze stosunku służbowego, stosunku pracy, bądź pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy. Nie ma obowiązku poboru zaliczek na podatek w przypadku wypłaty innych świadczeń.

 

Organy rentowe jako płatnicy zaliczek

Na podatnikach ciąży obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy nałożony mocą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obliczanie i odprowadzania zaliczek w trakcie roku podatkowego nie zawsze ciąży bezpośrednio na podatniku. Osoby,  które uzyskują przychody od płatnika (z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, świadczeń rentowych), nie odprowadzają zaliczek samodzielnie.

Przepisy Ustawy o podatku pit wskazują, że  za obliczenie wysokości, pobór i terminowe  przekazanie do urzędu skarbowego zaliczek od wypłacanego wynagrodzenia lub świadczenia, odpowiedzialny jest płatnik.

Zgodnie z Art. 34 ustawy o pit organy rentowe są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych bezpośrednio przez nie emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych,  zasiłków przedemerytalnych, a także nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych oraz rent socjalnych.

Zaliczki ustala się w sposób określony w art. 32. i odprowadza za miesiące od stycznia do grudnia. Zaliczkę obliczoną w sposób określony w ust. 2 art.32. zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w tym miesiącu przez organ rentowy ze środków podatnika.

Organy rentowe są zobowiązane, w terminie do końca lutego, roku następującego po upływie roku podatkowego, sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku podatnikom oraz urzędowi skarbowemu  właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.

Obowiązek ten nie dotyczy niektórych  podatników, np. tych w stosunku do których ustał obowiązek poboru zaliczek; w stosunku do których zwolniono organ rentowy w całości lub w części z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy; którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jeżeli podatnik poza dochodami uzyskanymi od organu rentowego:

nie uzyskał w roku podatkowym innych dochodów podlegajacych opodatkowaniu,

nie korzysta z odliczeń ani  z łącznego opodatkowania jego dochodów z dochodami małżonka, nie ma też obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, to

podatek wynikający z rozliczenia rocznego, obniżony o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, jest podatkiem należnym od podatnika za dany rok. W przeciwnym  przypadku podatnik musi rozliczyć się sam. Może skorzystać z programu do rozliczania pit, np. rozliczyć pit 2019 online, ma do dyspozycji darmowy program pit 2020 itp..

Jeżeli podatnik dokonał zwrotu nienależnie otrzymanych świadczeń bezpośrednio z organu rentowego, a obowiązek poboru zaliczek przez ten organ nie ustał – organ ten odejmuje od dochodu kwoty zwrotów z danego roku podatkowego.

Jeżeli w rozliczeniu rocznym jest różnica (niedopłata) między podatkiem należnym a sumą zaliczek pobranych, to pobiera się ją z dochodu za marzec lub kwiecień roku następnego. Pobraną różnicę wpłacana jest na rachunek urzędu skarbowego łącznie z zaliczkami za te miesiące. Jeżeli z rocznego obliczenia podatku wynika nadpłata, zalicza się ją na poczet zaliczki za marzec roku następnego, a jeżeli dalej pozostaje nadpłata, płatnik zwraca ją podatnikowi w gotówce.

Powołane akty prawne:

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361)