Korzyści ze wspólnego pit małżonków

Korzyści ze wspólnego pit małżonków

Polskie przepisy prawa podatkowego pozwalają małżonkom na złożenie w urzędzie skarbowym wspólnego zeznania rocznego. W wielu przypadkach ten sposób rozliczenia z fiskusem bywa korzystny dla podatnika. Wybór takiej preferencyjnej metody opodatkowania leży w gestii  podatnika. Jednakże o wspólnym wypełnieniu zeznania podatkowego mogą myśleć tylko ci małżonkowie, którzy spełniają warunki określone w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Małżonków, którzy chcą dokonać wspólnego rozliczenia, obowiązuje  spełnienie wszystkich z następujących warunków:.

1) nieograniczony obowiązek podatkowy każdego z nich,

2) pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy (z wyjątkiem sytuacji, gdy śmierć jednego z małżonków nastąpiła w trakcie roku podatkowego),

3) istnienie ustroju wspólności majątkowej przez cały rok podatkowy

4) złożenie we wspólnym zeznaniu podatkowym wniosku o wspólne opodatkowanie, w terminie ustawowym do dnia złożenia tego zeznania

5) nierozliczanie podatkiem liniowym, ryczałtowym lub tonażowym dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej przez żadnego z małżonków

Do warunków nie zalicza się ryczałtu od przychodów z najmu i dzierżawy uzyskiwanych przez małżonka lub małżonków nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej.

Korzyści podatkowe można określić porównując wyniki dwóch sposobów rozliczenia podatkowego: indywidualny i wspólnie z małżonkiem. Zapisy ustawy przewidują, że w przypadku wspólnego rozliczenia pit małżonków podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Uprzednio należy ustalić indywidualnie dochód każdego z małżonków, z uwzględnieniem odliczeń przysługujących każdemu z małżonków. Ustalone w ten sposób dochody sumuje się, a następnie dzieli przez dwa.

Ten sposób opodatkowania jest korzystny dla małżonków, jeśli różnica w wysokości ich dochodów jest znacząca i ich dochody indywidualne mieszczą się w różnych przedziałach skali podatkowej. Wysokość korzyści podatkowej przy zastosowaniu preferencyjnego wspólnego rozliczenia małżonków jest uzależniona od różnicy pomiędzy dochodami małżonków. Większa różnica pomiędzy tymi dochodami powoduje większą korzyść podatkową wynikająca ze wspólnego rozliczenia. “Przeniesienie” części dochodów do niższej skali podatkowej, na co pozwalają niższe dochody współmałżonka może przynieść wymierne oszczędności w podatku. Podobnie rzecz ma się w przypadku, gdy jeden z małżonków nie osiągnął w roku podatkowym żadnych dochodów, albo tak niskie, że nie podlegały opodatkowaniu tj. do wysokości 3.091 zł w roku podatkowym.

Korzyści podatkowe będą ograniczone do kwoty 556,02 zł w przypadku, gdy jeden z małżonków nie osiągnął żadnych dochodów lub mieszczące się w wysokości nie powodującej obowiązku podatkowego, a dochody drugiego małżonka nie przekraczają najniższego progu podatkowego.

Rozliczenie pit 2020 online ułatwi wspólne rozliczenie małżonków. Aktualny program do rozliczenia pit 2020 będzie dostępny już od pierwszych dni stycznia.

Wspólne rozliczenie małżonków nie przyniesie korzyści podatkowej, gdy ich dochody  są na podobnym poziomie. Nie uzyskamy mniejszego podatku, jeżeli różnica pomiędzy dochodami małżonków jest niewielka i dochody te mieszczą się w tym samym przedziale skali podatkowej.