Koszty dostępu do Internetu w PIT za 2020 online

Koszty dostępu do Internetu w PIT za 2020 online

Każdy podatnik prywatnie korzystający z Internetu ma prawo do odliczenia podatkowego jego kosztów w wysokości do 760 PLN na rok.

Rozliczenie PIT przez Internet może zawierać odliczenie kosztów swojego medium — Internetu. Odliczenie dostępne jest jedynie dla podatników prywatnie płacących za dostęp do sieci — przypadku działalności gospodarczej, jak również telepracy Internet stanowi koszt podatkowy. Z ulgi można skorzystać tylko raz przez dwa kolejne lata.

Najczęściej korzystamy z ulgi internetowej, rozliczając PIT 37 online. Rozliczenie PIT 2019 przez Internet, aby skutecznie przeprowadzić odliczenie kosztów Internetu, musi spełnić szereg warunków oraz uwzględniać następujące okoliczności:

  • Ulga na korzystanie z Internetu może dotyczyć miejsca niezależnego od miejsca zamieszkania podatnika.
  • Z uwagi na fakt, że ulga na Internet nie jest ryczałtem, niezbędne jest rzeczywiste poniesienie kosztów związanych użytkowaniem sieci. Kwota 760 PLN jest górnym pułapem, jaki może rozliczyć podatnik. Oznacza to, iż przypadku wydatków na sieć przekraczających 760 PLN deklarujemy właśnie taki koszt. Jeżeli wydatki były niższe, deklarujemy faktycznie zapłacona wartość.
  • Wartość odliczenia wynika z faktur wystawionych za użytkowanie sieci Internet. Oznacza to, że nasze rozliczenie PIT 2019 program nie może zastosować mechanizmu ulgi internetowej do kosztów modemu, aktywacji czy przyłączenia usługi internetowej. Faktura powinna przy tym dotyczyć jedynie Internetu (nie może to być usługa łączona np. telefon + Internet).
  • Punktem wyjścia do skorzystania ulgi internetowej są opłacone faktury wystawione na imię i nazwisko podatnika (są one również niezbędne w razie późniejszej kontroli podatkowej). Małżonkowie powinni postarać się o to, by faktury były wystawione na dane obojga z nich — to stawia ich w najbardziej jednoznacznej sytuacji w przypadku wspólnego rozliczania wydatków. Limit 760 PLN dotyczy każdego z małżonków z osobna. Każde z nich może skorzystać z tego limitu. Nie jest jednak możliwe zastosowanie łącznego limitu (sumy) w rozliczeniu jednej osoby.
  • W przypadku dokonywania płatności za Internet transferem bankowym, jego potwierdzenie powinno zawierać następujące informacje: zapłacona kwota, imię i nazwisko, nazwa dostawcy, data, określenie celu opłaty (dostęp do sieci).
  • Ulga może dotyczyć wyłącznie opłaconych faktur — nie ma możliwości rozliczenia faktur jeszcze nieopłaconych w okresie, którego dotyczy rozliczenie.
  • Jeżeli płatności dokonano gotówką, odpowiedni zapis powinien widnieć na fakturze.

 

Dla większości podatników PIT za 2019 online będzie jednorazowym, stosunkowo łatwym doświadczeniem pozbawionych jakichkolwiek bardziej znaczących reperkusji. PITy 2019 program do takiego doświadczenia został stworzony. Jednak w bardzo specyficznych okolicznościach podatkowych nasz PIT2019 może zaowocować kontrolą, a następnie postępowaniem podatkowym.

Ewentualne postępowanie podatkowe pozostaje całkowicie bez związku ze sposobem przygotowania deklaracji podatkowej — zarówno PIT rozliczenie online, jak i tradycyjnie przygotowane formularze papierowe nie mają najmniejszego wpływu na prawdopodobieństwo jej wystąpienia. PITy 2019 online, nawet bezbłędnie rozliczone nie stanowią automatycznego zabezpieczenia przed postępowaniem podatkowym. Zasadniczo jest to procedura mająca na celu określenie rzeczywistego wymiaru obciążenia podatkowego, jakie spoczywa na podatniku. Oznacza to, że aby zostało wszczęte, musi pojawić się wątpliwość co do poprawności deklaracji podatkowej (np. niezgodność informacji w niej zawartych z faktyczną sytuacją fiskalna podatnika). Zazwyczaj postępowanie podatkowe jest bezpośrednią konsekwencją pozytywnego efektu kontroli podatkowej. Może także mieć genezę w innych postępowaniach podatkowych — jeżeli dane w nich ujawnione stawiają podatnika w niejednoznacznej sytuacji wobec organów podatkowych. Istnieje także możliwość, że postępowanie podatkowe rozpocznie się inicjatywy samego podatnika. Dzieje się tak często, gdy podatnik zmuszony jest dochodzić zwrotu dokonanej przez siebie nadpłaty podatku PIT.

Formalne rozpoczęcie postępowania podatkowego następuje z chwilą doręczenia podatnikowi zawiadomienia, a jeśli postępowanie wynika z inicjatywy podatnika z chwilą dotarcia jego żądania do urzędu.

Z uwagi na podstawowy cel postępowania podatkowego organy podatkowe zobowiązane są do określenia faktycznej sytuacji podatnika. Z tego powodu mamy w ramach postępowania zazwyczaj do czynienia z tzw. postępowaniem dowodowym. Oznacza to przeprowadzanie dowodów z dostępnych materiałów, opinii biegłych, zeznań świadków itp. Podatnik ma prawo brać aktywny udział w postępowaniu i przeprowadzać dowody.

W czasie prowadzenia postępowania podatkowego wydawane są postanowienia, które dotyczą szczegółowych kwestii, jakie wymagały rozstrzygnięcia. Same przez się nie rozstrzygają one o przedmiocie sporu. Przedmiotu sporu dotyczy decyzja. Ponieważ jednak postępowanie jest zawsze dwuinstancyjne, decyzja ogłoszona w pierwszych instancji, po zaskarżeniu, może zostać podważona w drugiej instancji.