Kto może skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Z ulgi prorodzinnej mogą korzystać rodzice, opiekunowie prawni oraz rodziny zastępcze, którzy składają roczne zeznanie PIT-36 lub PIT-37 i rozliczają się według skali podatkowej (18%,32%).

 

Od podatku dochodowego pomniejszonego o kwotę składek ZUS podatnik ma prawo odliczyć kwotę na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

1) wykonywał władzę rodzicielską;

2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;

3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Odliczenie przysługuje  za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę,

 

Ulga przysługuje:

  • do 18 roku życia, czyli osiągnięcia pełnoletności (miesiąc osiągnięcia pełnoletniości jest ostatnim miesiącem, za który rodzice mogą odliczyć ulgę) lub
  • do 25 roku życia, gdy w danym roku podatkowym nie uzyskało dochodu wyższego niż 3089 zł ( do tych dochodów nie wlicza się renty),
  • jeśli dziecko się uczy/studiuje (również za granicą), gdy w danym roku podatkowym nie uzyskało dochodu wyższego niż 3089 zł (do tych dochodów nie wlicza się renty),
  • bez względu na wiek dziecka, jeśli otrzymuje ono zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Ulgę można naliczyć do ostatniego miesiąca nauki lub do miesiąca w którym dziecko ukończyło 25 rok życia).

Osoby samotnie wychowujące dzieci maja prawo dokonać rozliczenia rocznego PIT wspólnie z dzieckiem i jednocześnie skorzystać z ulgi na to dziecko.

Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się jednego z rodziców albo opiekunów prawnych, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Do ulgi prorodzinnej maja prawo rozwiedzeni rodzice, jeśli wykonują władzę rodzicielską, Ulga przysługuje każdemu z rodziców w proporcjach przez nich ustalonych, a gdy to nie zostalo ustalone, ulga przysługuje każdemu z rodziców w równych częściach.

Na możliwość korzystania z ulgi nie wpływa ograniczenie władzy rodzicielskiej wynikające z orzeczenia sądowego. Jeżeli orzeczone jest powierzenie jednemu z rodziców wykonywanie władzy rodzicielskiej, a drugiemu z rodziców również przysługuje władza rodzicielska chociaż  w ograniczonym zakresie, ulga na dziecko przysługuje także rodzicowi, który ma ograniczoną władzę rodzicielską.

Prawa do korzystania z ulgi nie mają rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz opiekunowie prawni, w przypadku gdy dziecko z nimi nie mieszka.

Korzystanie z ulgi nie jest możliwe, gdy pełnoletnie dzieci prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną 19% stawką podatku lub ryczałtem ewidencjonowanym albo też podlegają przepisom ustawy o podatku tonażowym.

Z ulgi nie skorzystają ci, którzy składają deklaracje PIT-28, PIT-36L, PIT-38 czy PIT-39. Nie jest też możliwe, by pracodawca czy organ rentowy uwzględnił ulgę na deklaracji PIT-40 lub PIT-40A. Chcąc skorzystać z ulgi nie możemy pozostawić do rozliczenia pit pracodawcy czy organowi rentowemu. Również rozliczenie pit online ze wstępnym wypełnieniem przez organy podatkowe nie uwzględnia, jakie ulgi można odliczyć z PIT-37? Jakie ulgi można odliczyć, musimy zdecydować sami.

Podstawa prawna: Art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)