Najważniejsze ulgi i zwolnienia we Francuskim PIT

Najważniejsze ulgi i zwolnienia we Francuskim PIT

Wysokość naliczonego i zapłaconego podatku zależy nie tylko od dochodu, ale także od wysokości ciężarów, jakie ponosi podatnik, ulg i odliczeń, jakie mu przysługują.

Podatek dochodowy od osób fizycznych we Francji obejmuje następujące dochody:

• wynagrodzenie z działalności zawodowej lub innej przynoszącej zysk,

• dochód z rzeczy ruchomych i nieruchomości,

• dochody z działalności rolniczej,

• dochody z działalności przemysłowej, handlowej i rzemieślniczej,

• renty i emerytury,

• posiadany (nabyty lub pozyskany) majątek

W rozliczeniu rocznym pit należy uwzględnić całościowy roczny dochód oraz ulgi, odliczenia należne z tytułu ponoszonych ciężarów (koszty utrzymania dzieci, osób starszych, które przekroczyły 75 rok życia itp.). Jakie Ulgi można odliczyć? Co można odliczyć od podatku? Co można odliczyć od dochodu? (koszty utrzymania dzieci, osób starszych, które przekroczyły 75 rok życia itp.)

System podatkowy we Francji uważany za najbardziej sprzyjający rodzinom system w Europie, zakłada wspólne rozliczenie pit z małżonkiem czy też wspólne rozliczenie pit osób będących w innych związkach cywilnych typu PACS, poprzez zastosowanie ilorazu małżeńskiego, stworzonego poprzez podział sumy dochodów netto obojga małżonków i odpowiednie wydzielenie udziałów dla każdego z nich. Co jednak najważniejsze system francuski wprowadza iloraz rodzinny, który ma zastosowanie, gdy w gospodarstwie domowym pozostają dzieci na utrzymaniu rodziców, pierwsze dwoje dzieci dostaje po ½ udziału, a każde kolejne po pełnym udziale, dodatkowo rodzice mają dwa udziały z uwagi na iloraz małżeński. W związku z tym np. dochód małżeństwa z trojgiem dzieci jest dzielony na cztery części. Od tak podzielonej kwoty oblicza się podatek według skali i następnie mnoży przez cztery. Dzięki temu zmniejsza się efekt progresji, czyli później wpada się w wyższe progi podatkowe. W rezultacie iloraz rodzinny pozwala na zapłacenie znacząco niższego podatku w przypadku posiadania licznej rodziny. Dodatkowo w sytuacji, gdy posiada się dziecko niepełnosprawne, można podwyższyć kwotę ilorazu o pół części fiskalnej. Taki sposób obliczania podatku, oczywiście, w znaczny sposób promuje rodziny wielodzietne, stąd określa się go systemem prorodzinnym.

Innymi instrumentami prorodzinnej polityki fiskalnej we Francji są ulgi związane bezpośrednio z kosztami ponoszonymi na wychowanie i wykształcenie dziecka. Na uwagę zasługują świadczenia, które pojawiają się w pierwszych trzech latach życia dziecka. W tym zakresie państwo francuskie wspiera rodziny, przyznając różnego typu zasiłki. Są to zasiłki o zróżnicowanych formach, dostosowane do wieku dziecka, sytuacji materialnej rodziny, potrzeb – m.in. zasiłki rodzinne, stałe dodatki na kolejne dzieci. Do tego dochodzą dodatki na dzieci chore i niepełnosprawne, dla rodziców samotnych, dodatek z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, zasiłki dla bezrobotnych, tanie mieszkania komunalne, bezpłatna opieka medyczna itd.

Do najważniejszych ulg od podatku od osób fizycznych należą też zwolnienia wprowadzone ustawą z dnia 21 sierpnia 2007 r. zwaną ustawą o promocji pracy i zatrudnienia oraz zwiększeniu siły nabywczej – w skrócie TEPA, takie jak:

  • zwolnienia z opodatkowania godzin nadliczbowych,
  • zwolnienie z opodatkowania godzin przepracowanych przez studentów.

Zgodnie z art. 1 ustawy o promocji pracy i zatrudnienia oraz zwiększeniu siły nabywczej począwszy od dnia 1 października 2007 są zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych godziny nadliczbowe. Przy czym obojętne jest, czy dana osoba zatrudniona jest na pełny etat czy pracuje na pół etatu. Nie oznacza to jednak, że przepracowane nadliczbowe godziny nie powinny widnieć w zeznaniu podatkowym, wręcz przeciwnie, winny być one wykazane w specjalnie wyznaczonej do tego rubryce poświęconej właśnie godzinom nadliczbowym.

Zwolnienie z opodatkowania godzin przepracowanych przez studentów dotyczy uczniów oraz studentów do 25 roku życia. Wyłączeniu podlega wynagrodzenie osiągnięte za wykonywaną przez nich pracę zarówno w okresie roku szkolnego jak i podczas okresu wakacyjnego. Limit podlegający wyłączeniu nie może przekroczyć trzykrotności najniższego wynagrodzenia we Francji. Powyżej tej kwoty, pozostały dochód podlega opodatkowaniu.