Oddając krew masz sznsę zmniejszyć swój podatek

Ulga dla honorowych krwiodawców polega na możliwości odliczenia od dochodu (przychodu) wartości oddanej honorowo krwi lub jej składników, co spowoduje zmniejszenie podstawy opodatkowania, a niższa podstawa opodatkowania to w konsekwencji niższy podatek w rozliczeniu  pit.

Honorowy dawca krwi to osoba, która oddała nieodpłatnie krew lub jej składniki i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi, np. regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Z ulgi dla honorowych krwiodawców ma prawo skorzystać także podatnik, który oddał honorowo (nieodpłatnie) krew w stacji krwiodawstwa ze wskazaniem dla konkretnej osoby, np. dla chorej Anny Nowak.

Honorowy dawca krwi może wartość przekazanej w roku podatkowym darowizny na cele krwiodawstwa odliczyć:

•   od dochodu, podlegającego opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37 (składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym) lub

• od przychodu, podlegającego opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym, wykazywanego w zeznaniu PIT-28 (składanym do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym).

Do zeznania należy dołączyć formularz PIT/O, w którym wykazuje się kwotę przekazanej darowizny, kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego (nazwę i adres jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, stacji krwiodawstwa, w której oddał krew).

Co można odliczyć od dochodu? Przedmiotem darowizny jest nie tylko oddana bezpłatnie krew, ale również osocze lub inne składniki krwi. Jak obliczyć wartość darowizny krwi? Obliczając wartość darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa należy pomnożyć ilość (wyrażoną w litrach) oddanej nieodpłatnie krwi lub jej składników przez kwotę 130 zł (tj. obowiązującą wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego za litr pobranej krwi w 2014 roku). Niezależnie od tego, czy podatnik oddał honorowo krew czy osocze, przy ustalaniu kwoty przysługującego odliczenia stosuje tę samą stawkę w wysokości 130 zł za 1 litr.

Odliczenie z tytułu honorowego krwiodawstwa jest limitowane. Łączy się je z darowiznami na cele kultu religijnego oraz na cele szlachetne i razem darowizny te nie mogą przekroczyć 6% dochodu (w przypadku ryczałtowców 6% przychodu) wykazywanego w rozliczeniu rocznym pit. Jeśli suma darowizn w roku podatkowym przekroczy 6% dochodu (przychodu), podatnik nie będzie mógł odliczyc całej kwoty, lecz tylko kwote równą 6 % dochodu (przychodu) podatnika. W konsekwencji podatnik ma prawo pomniejszyć swój dochód wyłącznie do wysokości limitu, jeżeli jednocześnie spełnił inne warunki uprawniające do dokonania tych odliczeń. Kwota przekraczająca 6% nie zostanie odliczona od dochodu. Nie będzie można też tej kwoty odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok następny.

Jeżeli podatnik ma obowiązek złożyć dwa zeznania, np. PIT-37 i PIT-28, może część darowizny na cele krwiodawstwa odliczyć w jednym zeznaniu od przychodu (PIT-28), a część w drugim od dochodu (PIT- 37 albo PIT- 36). Nie może  tej samej kwoty odliczyć dwukrotnie. Odliczenie z tytułu darowizny krwi nie może przekroczyć w zeznaniu PIT-28 kwoty stanowiącej 6% przychodu podatnika wykazywanego w zeznaniu rocznym, a w zeznaniu PIT-37 lub PIT-36 – 6% dochodu z danego roku podatkowego.

Honorowe oddanie krwi podatnik musi mieć udokumentowane zaświadczeniem jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników. Zaświadczenia tego nie należy dołączać do zeznania. Trzeba je jednak przechowywać do momentu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, tj. przez co najmniej 5 lat licząc od końca roku, w którym złożono zeznanie podatkowe. W tym okresie urząd skarbowy ma bowiem prawo skontrolować poprawność skorzystania z odliczenia.

Podstawa prawna:

• art. 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.),

• art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c, ust. 5, ust. 6b, ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi (Dz. U. Nr 263, poz. 2625, z późn. zm.).