Opinie o rządowej propozycji podwyżki najniższego wynagrodzenia w 2020 roku

Opinie o rządowej propozycji podwyżki najniższego wynagrodzenia w 2020 roku

Rząd zaproponował, aby płaca minimalna w 2020 roku wynosiła 2000 zł brutto. Propozycja ta przewyższa oczekiwania wynikające z zapisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Na temat płacy minimalnej wypowiadają się związki zawodowe i przedstawiciele pracodawców.

Związki zawodowe pozytywnie oceniają rządową propozycję podniesienia minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku.

OPZZ i Solidarność kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 2 000 zł uznają za dobry krok w kierunku podniesienia wysokości minimalnego wynagrodzenia do co najmniej 50% wynagrodzenia przeciętnego. Taki postulat wysuwały związki już od wielu lat. Wprawdzie 2000 zł nie będzie stanowić 50% obecnego średniego wynagrodzenia (aktualnie byłoby to 2150 zł), ale propozycja rządu pozwoli na szybsze osiągnięcie oczekiwanego od dawna poziomu płacy minimalnej.

Przedstawiciele związków zawodowych utrzymują też, że podwyższanie minimalnej płacy nie wpływa na zwiększenie poziomu bezrobocia. Nie przewidują też oni wzrostu szarej strefy, ponieważ uniemożliwią to inne zmiany w prawie, m.in. dotyczące zasad umów o pracę na w formie pisemnej przed podjęciem pracy, czy wykazanie zatrudnienia na etat przy ubieganiu się o zamówienia publiczne.

Organizacje pracodawców natomiast oceniają propozycję rządu negatywnie.

Reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego organizacje pracodawców: Pracodawcy RP, Konfederacja „Lewiatan” i Business Centre Club są przeciw rządowej propozycji płacy minimalnej na 2020 r. na, ich zdaniem, zbyt wysokim poziomie 2 000. zł. Tak duże podniesienie płacy minimalnej z 1850 zł do 2000 zł może być bardzo niekorzystne przede wszystkim dla małych firm, które są zwykle mniej efektywne, a średnia płaca w nich jest niewiele wyższa od minimalnej i stanowi ok.  50% płacy w dużych firmach. Dla 96 proc. mikrofirm wysoka podwyżka płacy minimalnej będzie problemem i może skłonić pewną część z nich do przejścia do szarej strefy.

Przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego opowiadają się za propozycją rządu..

Negatywne zdanie  trzech organizacji pracodawców wyklucza wspólne stanowisko w tej sprawie całej Rady Dialogu Społecznego.

Zgodnie z ustawą o RDS wspólna uchwała całej Rady wymaga zgody wszystkich trzech stron – związkowej, pracodawców i rządowej. Stanowiska strony pracowników i strony pracodawców są przyjmowane zwykłą większością, przy czym wymagane jest uczestniczenie w głosowaniu co najmniej 2/3 członków Rady reprezentujących daną stronę. Stanowisko strony rządowej przyjmowane jest jednomyślnie przez obecnych na posiedzeniu przedstawicieli Rady Ministrów.

 

W lipcu odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, na którym nie udało się dojść do uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia na rok przyszły.

W związku z powyższym, jak przewiduje ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, decyzję w tym zakresie podejmie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. do dnia 15 września br.

W rozliczeniu pit 2020 znajdą się wyższe kwoty przychodów, gdyż podniesienie kwoty minimalnego wynagrodzenia spowoduje podwyżki płac dla wielu pracowników. Wygodną formą rozliczenie pit jest pit 2019 online (np.pit 36 online, pit 37 online, pit 28 online). Pit online wypełnianymi wysyłamy przy pomocy programu pit.