Opinie o rządowej propozycji podwyżki najniższego wynagrodzenia w 2020 roku

Opinie o rządowej propozycji podwyżki najniższego wynagrodzenia w 2020 roku

Rząd zaproponował, aby płaca minimalna w 2020 roku wynosiła 2000 zł brutto. Propozycja ta przewyższa oczekiwania wynikające z zapisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Na temat płacy minimalnej wypowiadają się związki zawodowe i przedstawiciele pracodawców.

Związki zawodowe pozytywnie oceniają rządową propozycję podniesienia minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku.

OPZZ i Solidarność kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 2 000 zł uznają za dobry krok w kierunku podniesienia wysokości minimalnego wynagrodzenia do co najmniej 50% wynagrodzenia przeciętnego. Taki postulat wysuwały związki już od wielu lat. Wprawdzie 2000 zł nie będzie stanowić 50% obecnego średniego wynagrodzenia (aktualnie byłoby to 2150 zł), ale propozycja rządu pozwoli na szybsze osiągnięcie oczekiwanego od dawna poziomu płacy minimalnej.

Przedstawiciele związków zawodowych utrzymują też, że podwyższanie minimalnej płacy nie wpływa na zwiększenie poziomu bezrobocia. Nie przewidują też oni wzrostu szarej strefy, ponieważ uniemożliwią to inne zmiany w prawie, m.in. dotyczące zasad umów o pracę na w formie pisemnej przed podjęciem pracy, czy wykazanie zatrudnienia na etat przy ubieganiu się o zamówienia publiczne.

Organizacje pracodawców natomiast oceniają propozycję rządu negatywnie.

Reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego organizacje pracodawców: Pracodawcy RP, Konfederacja „Lewiatan” i Business Centre Club są przeciw rządowej propozycji płacy minimalnej na 2020 r. na, ich zdaniem, zbyt wysokim poziomie 2 000. zł. Tak duże podniesienie płacy minimalnej z 1850 zł do 2000 zł może być bardzo niekorzystne przede wszystkim dla małych firm, które są zwykle mniej efektywne, a średnia płaca w nich jest niewiele wyższa od minimalnej i stanowi ok.  50% płacy w dużych firmach. Dla 96 proc. mikrofirm wysoka podwyżka płacy minimalnej będzie problemem i może skłonić pewną część z nich do przejścia do szarej strefy.

Przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego opowiadają się za propozycją rządu..

Negatywne zdanie  trzech organizacji pracodawców wyklucza wspólne stanowisko w tej sprawie całej Rady Dialogu Społecznego.

Zgodnie z ustawą o RDS wspólna uchwała całej Rady wymaga zgody wszystkich trzech stron – związkowej, pracodawców i rządowej. Stanowiska strony pracowników i strony pracodawców są przyjmowane zwykłą większością, przy czym wymagane jest uczestniczenie w głosowaniu co najmniej 2/3 członków Rady reprezentujących daną stronę. Stanowisko strony rządowej przyjmowane jest jednomyślnie przez obecnych na posiedzeniu przedstawicieli Rady Ministrów.

 

W lipcu odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, na którym nie udało się dojść do uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia na rok przyszły.

W związku z powyższym, jak przewiduje ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, decyzję w tym zakresie podejmie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. do dnia 15 września br.

W rozliczeniu pit 2019 znajdą się wyższe kwoty przychodów, gdyż podniesienie kwoty minimalnego wynagrodzenia spowoduje podwyżki płac dla wielu pracowników. Wygodną formą rozliczenie pit jest pit 2020 online (np.pit 36 online, pit 37 online, pit 28 online). Pit online wypełnianymi wysyłamy przy pomocy programu pit.

Zryczałtowany podatek dochodowy a oskładkowanie umowy zlecenia.

Znowelizowana Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła z dniem 1 stycznia 2020 roku obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Przed nowelizacją ustawy możliwe było zawieranie umów w taki sposób, aby unikać płacenia składek do ZUS. Do końca 2020 roku nie było obowiązku opłacania składek od wszystkich zawartych umów zlecenia. Jeśli zleceniobiorca otrzymywał przychody z kilku takich umów, to obowiązek odprowadzania składek dotyczył tylko jednej i można było wybrać umowę z najniższą kwotą wynagrodzenia.Od pozostałych ubezpieczenia emerytalne i rentowe były dobrowolne,  obowiązkowa była tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne. Od 1 stycznia 2019 roku składki zusowskie  są naliczane od  wszystkich zleceń, jeśli ich suma nie przekracza wysokości płacy minimalnej (w 2020 roku od 1850 zł). Wprawdzie nadal obowiązkiem ubezpieczenia objęta jest wybrana umowa. Jeśli jednak podstawa wymiaru składek z tej umowy jest niższa od płacy minimalnej, to kolejne umowy także będą podlegać składkom ZUS, aż do osiągnięcia kwoty minimalnej. Jeśli więc zleceniobiorca wykonując pracę podlega jednocześnie kilku umowom, w sumie z nich otrzymując wynagrodzenie niższe lub równe minimalnemu, obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym będzie podlegał z wszystkich tych umów.

Zmiany zostały wprowadzone na mocy ustawy z dnia 23 października 2014 r., której obowiązywanie w punktach dotyczących umów zleceń rozpoczęło się 1 stycznia 2019 roku.

Podatek ryczałtowy i składki do ZUS

W sytuacji, gdy przy umowie zlecenia istnieje obowiązek odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, nie ma to wpływu na podstawę opodatkowania w przypadku zastosowania zryczałtowanego podatku dochodowego. Dokonując potrącenia 18% zryczałtowanego podatku dochodowego należy pamiętać, że podatek taki pobiera się od przychodu brutto bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodów a także bez odliczania ewentualnych składek na ubezpieczenia społeczne. Pobrane przez płatnika ewentualne składki ZUS nie zmniejszają podstawy opodatkowania, lecz zmniejszają kwotę wynagrodzenia. Bazą wyliczenia zaliczki w dalszym ciągu jest przychód wynikający z zawartej umowy zlecenia. Ponadto od zryczałtowanego podatku nie odlicza się składki na ubezpieczenie zdrowotne, tak jak ma to miejsce przy obliczaniu zobowiązania podatkowego według zasad ogólnych.  

Przykład :

Pan Mirosław ma umowę zlecenie na kwotę 200 zł za roznoszenie ulotek. Pracuje na ½ etatu w innej firmie i otrzymuje tam wynagrodzenie niższe od minimalnego, przez co zlecenie musi zostać oskładkowane. Jakie  wynagrodzenie do wypłaty netto otrzyma pan Mirosław?

Przychód: 200 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne (bez chorobowego): 200 zł x 11,26% = 22,52 zł

Podstawa naliczania składek na ub. zdrowotne: 200 zł – 22,52 zł = 177,48 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne pobrana: 177,48 zł x 9% = 15,97 zł

Zryczałtowany podatek dochodowy: 200 zł x 18% = 36 zł

Wynagrodzenie do wypłaty: 200 zł – 22,52 zł – 15,97 zł – 36 zł  = 125,51 zł

Rozliczenie roczne PIT

W przypadku gdy podatnik w ciągu danego roku uzyska np. dochód opodatkowany według skali, składki ZUS rozliczy w zeznaniu rocznym wypełniając deklarację pit 36 lub pit 37. Program do rozliczenia pit 2020 pomoże szybko i prawidłowo rozliczyć pit online 2020.