Opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci

Z opodatkowania jako osoba samotnie wychowująca dziecko może skorzystać rodzic lub opiekun prawny dziecka. Preferencyjny sposób opodatkowania może zastosować wyłącznie osoba faktycznie samotnie wychowująca dziecko. Skorzystanie z preferencji jest również możliwe tylko w przypadku jednego rodzica lub opiekuna prawnego danego dziecka.

Jednocześnie do skorzystania z preferencyjnego opodatkowania w rozliczeniu rocznym pit wymagany jest warunek bycia panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą w separacji, bądź osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek pozbawiony został  praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności

Wspólne rozliczenie pit37 lub pit 36 i preferencyjne  opodatkowanie może zostać zastosowane w przypadku osób wychowujących dzieci małoletnie, bez względu na wiek, które otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, do ukończenia 25 roku życia uczące się, w tym za granicą, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu skalą podatkową lub dochodów ze zbycia papierów wartościowych w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Preferencyjne opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci można zastosować w rozliczeniu pit również w przypadku, gdy osoba taka mieszka za granicą (państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej), pod warunkiem, że przychody osiągnięte w Polsce stanowią łącznie co najmniej 75% jej całkowitego przychodu ze źródła przychodu wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. stosunek pracy, emerytury i renty), a zagraniczne miejsce zamieszkania udokumentowane jest certyfikatem rezydencji.

Podobnie jak w przypadku wspólnego opodatkowania małżonków warunkiem jest również istnienie podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, do uzyskania przez Polski organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym osoba korzystająca z preferencyjnego opodatkowania ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Wspólne rozliczenie PIT samotnych rodziców ze swoimi dziećmi jest opłacalną formułą liczenia podatku, szczególnie w przypadku osób osiągających dochody przekraczające próg 85.528 zł, powyżej którego stawka podatku podnosi się z 18% do 32% (Stawki podatkowe na 2019 rok).