Opodatkowanie ryczałtem

Opodatkowanie ryczałtem

Ryczałt jest przeznaczony dla osób osiągających przychody z działalności gospodarczej lub z najmu prywatnego (realizowanego poza działalnością gospodarczą – opodatkowanego 8,5% stawką podatku).

Przychody z działalności gospodarczej ryczałtowej (oraz najmu, dzierżawy) wykazujemy na PIT-28. Wykazujemy w nim przychody bez odliczania kosztów uzyskania przychodów.

Ryczałt płacą przedsiębiorcy, którzy wybrali tę formę opodatkowania do 20 stycznia,a gdy w ubiegłym roku mieli ryczałt to dochód nie mógł przekroczyć 150 000 euro (przy spółce: suma przychodów calłej spółki) – limit dochodu nie dotyczy najmu prywatnego.
Limit jest liczony oddzielne dla roznych form opodatkowania oraz dla formy prowadzenia dział. (działalność jednoosobowa, spółka).

Opodatkowanie ryczałtem trwa ‘z automatu” przez następne lata (chyba że przychód przekroczył limit) – lub do złożenia oświadczenia o zmianie formy opodatkowania.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą:

  • 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów,
  • 17% przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych,
  • 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
  • 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych,
  • 3,0% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Podatnicy korzystający z tej formy opodatkowania obowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy, do prowadzenia ewidencji wyposażenia, a także wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych dochody, od których zgodnie z przepisami art. 29, 30 i 30a ustawy pobiera się podatek w formie ryczałtu nie łączy się z dochodami z innych źródeł.

Osoby, które jako formę podatku wybrały ryczałt są zobowiązane do samodzielnego obliczania oraz wpłacania ryczałtu (podatku) do urzędu skarbowego)

Termin zapłaty ryczałtu: do 20 dnia miesiąca następnego (np. zaliczka za marzec – powinna być zapłacona do 20 kwietnia), zaliczka za grudzień – jest płatna z terminem złożenie zeznania (do 31 stycznia).

Zamiast miesięcznego wpłacania ryczałtu można wybrać kwartalne opłacanie zaliczek  – wtedy trzeba albo prowadzić działalność samodzielnie, a w przypadku spółki,dochody w poprzednim roku  nie mogły przekroczyć 25 000 euro.

O wyborze kwartalnego płacenia zaliczek należy powiadomić us do 20 stycznia roku, w którym chcemy tak opłacać zaliczki. Kwartalne opłacanie zaliczke trwa albo do zgłoszenia przez nas zmiany albo po uprzestaniu warunków uprawniających do kwartalnego opłacania zaliczek (wtedy z automatu).

Termin zapłaty kwartalnych zaliczek – do 20 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, za ostatni kwartał – w terminie złożenia zeznania.

WYKLUCZENIE RYCZAŁTU:

a)      Opodatkowanie kartą podatkową całkowicie wyklucza ryczałt (z wyjątkiem najmu, najem moze być ryczałtem, nawet gdy karta podatkowa).

b)      Korzystnie ze zwolnienia z podatku dochodowego (kredyt podatkowy).

c)      Gdy podatnik rozpoczyna działalność samodzielnie lub w formie spółki, i jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki to nie może korzystać z opodatkowania ryczałtem. Natomiast jeżeli przedsiębiorcy nie zamierzają wykonywać działalności na rzecz byłych lub obecnych pracodawców mogą zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o korzystaniu z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jednakże w momencie dokonania sprzedaży towarów lub świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy przedsiębiorca traci prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a zatem od dnia uzyskania przychodu z opisanej działalności do końca roku podatkowego opłaca podatek dochodowy na zasadach ogólnych (art. 8 ust. 1 pkt 6 uzpd). Wygaśnięcie tej przeszkody następuje po upływie dwóch lat podatkowych od momentu, w którym dany podatnik był związany stosunkiem pracy z pracodawcą (lata liczone bez odnoszenia się do konkretnej dziennej czy miesięcznej daty a jedynie w stosunku roku).