Opodatkowanie liniowe – stawką 19%

Opodatkowanie liniowe – stawką 19%

19% to jednolita stawka podatku, którą  możemy opodatkować dochody z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej. Przy wyborze tej stawki zawsze płacimy 19% podatek – niezależnie od wysokości dochodu. Wybór tej formy opodatkowania następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone do urzędu skarbowego przez podatnika. Oświadczenie to należy złożyć do 20 stycznia. Zmiana formy opodatkowania jest możliwa dopiero od następnego roku – nie można zmieniać rodzaju opodatkowania w ciągu roku. Natomiast jeśli w kolejnych latach chcemy wciąż być na 19% stawce nie musimy składać już oświadczeń do urzędu skarbowego. Oświadczenia składamy tylko wtedy, gdy chcemy zmienić formę opodatkowania.

Osoby, które dla przychodów z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej wybrały 19% podatek rozliczają się na PIT-36L. Ujmują w nim dane zawarte w księdze przychodów i rozchodów lub z ksiąg rachunkowych.

Zaliczki płacisz miesięcznie lub kwartalnie, bez obowiązku składania deklaracji. Zaliczki miesięczne wpłacasz w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne wpłacasz w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego wpłacasz w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Nie wpłacasz zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złożysz zeznanie roczne i dokonasz zapłaty podatku wynikającego z zeznania.

Przychody z działalności gospodarczej wykazujemy na PIT-36L, który składamy do urzędu do 30.04. Opodatkowanie 19% stawką podatku wyklucza możliwość rozliczenia się z małżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowujące dziecka. Nie można również skorzystać ze wszystkich ulg. Ulgi, które możemy odliczyć na PIT-36L to ulga z tytułu IKZE, ulga na powrót z zagranicy oraz odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.