PIT 2020 zeznanie podatkowe

PIT 2020 zeznanie podatkowe

Rozliczenie PIT 2020 online – przychody i źródła przychodów

Jednym z pierwszych kroków na drodze do sprawnego i poprawnego rozliczenia podatku dochodowego PIT jest właściwe zidentyfikowanie przez podatnika źródeł przychodów.

Mianem przychodów określa się na potrzeby zeznania podatkowego pieniądze oraz wartości pieniężne a także wartość świadczeń otrzymanych w naturze i świadczeń nieodpłatnych, które podatnik otrzymał (które pozostawiono do jego dyspozycji) w danym roku podatkowym. Ordynacja podatkowa przewiduje wyjątki od tak przedstawionej generalnej reguły. Odnoszą się one do przychodów z następujących źródeł (rozliczenie PIT online 2020 powinno je uwzględniać):

 • kapitały pieniężne,
 • działy specjalne produkcji rolnej,
 • odpłatne zbycie praw majątkowych, nieruchomości i innych rzeczy,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • działalność zagranicznych spółek kontrolowanych,
 • źródła nieujawnione.

Rozliczenie PIT 2020 online powinno uwzględniać następujące źródła przychodów, jeśli podatnik otrzymywał z nich przychody w roku 2020:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • najem, dzierżawa, podnajem, poddzierżawa oraz umowy o zbliżonej charakterystyce (dotyczy to także dzierżawy i poddzierżawy działów specjalnych produkcji rolnej, gospodarstw rolnych, ich części w celach nierolniczych/na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej z wyłączeniem części majątku pozostających w związku z działalnością gospodarczą),
 • stosunek służbowy,
 • stosunek pracy i spółdzielczy stosunek pracy,
 • członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej (innej spółdzielni rolnej)
 • praca nakładcza,
 • emerytura,
 • renta,
 • prawa majątkowe i kapitały pieniężne,
 • zagraniczne spółki kontrolowane,
 • odpłatne zbycie następujących przedmiotów: nieruchomości, części nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania gruntów, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, innych rzeczy.
 • źródła nieujawnione (z wyłączeniem źródeł przychodów zwolnionych z podatku)
 • inne źródła (przychody osiągnięte za granicą, otrzymane stypendia, pobierane zasiłki chorobowe, alimenty zasiłki macierzyńskie, zasiłek dla bezrobotnych, zwroty darowizn).

W rezultacie powyższego podatnik zobowiązany jest do zapłacenia podatku od wszystkiego co nie zostało ustawowo zwolnione z podatku. W przypadku, gdy rozliczenie PIT online 2020 nie uwzględni jakiegoś przychodu – dojdzie do zatajenia przychodu – w przypadku wykrycia podatnikowi grozi konieczność zapłacenia od niego podatku w wysokości 75%.

Bieżące i nadchodzące zmiany w podatku dochodowym PIT od osób fizycznych

Mając na uwadze zbliżające się terminy jakim podlega podatnik ze względu na pity 2020 warto przypomnieć sobie podstawowe nowelizacje dotyczące tegorocznych zeznań podatkowych. Jednocześnie należy być gotowym na daleko bardziej idące zmiany czekające podatnika w roku 2020.

Przystępując do PIT 2020 online czy też uruchamiając program do PIT 2020 podatnik musi wziąć pod uwagę szereg nowelizacji w zasadach podatku dochodowego za rok 2020. Z całą pewnością zostały one uwzględnione przez każdy dostępny na rynku PIT 2020 program i wywiązanie się z wynikających stąd nowych zobowiązań nie powinno stanowić poważniejszego wyzwania. Główne zmiany jakim poddane będzie rozliczenie PIT 2020 online to:

 • PIT/DS — wymóg składania uzupełniającej informacji z PIT 36 i PIT 36L,
 • klasyfikacja przetworów rolnych własnej produkcji jako źródła przychodów,
 • badanie transakcji wzajemnych jako obowiązek przedsiębiorstw powiązanych,
 • działalność badawczo-rozwojowa z możliwością zawarcia w podatkowych kosztach przedsiębiorcy i jako ulgi podatkowej,
 • dofinansowanie przedszkoli i żłobków bez konieczności rozliczania,
 • zasiłek macierzyński KRUS zwolniony z podatku,
 • program 500+ nie podlega opodatkowaniu,
 • dodatki do rent i emerytur (jednorazowe) nie podlegają opodatkowaniu,
 • p0moc państwowa dla kredytobiorców nie podlega opodatkowaniu,
 • źródła nieujawnione z 75% obciążeniem podatkowym,
 • 70% podatku w przypadku odpraw oraz odszkodowań dla zarządzających spółkami Skarbu Państwa.

Pomimo wskazanych powyżej zmian, rozliczenie PIT 2020 online zasadniczo nie odbiega od tego z którym polski podatnik miał do czynienia w latach wcześniejszych. Jednak rozliczenie podatkowe w roku 2020 będzie najprawdopodobniej całkowicie odmienne. W wyniku planowanych zmian w podatku dochodowym PIT od osób fizycznych takie elementy deklaracji jak ulgi i zwolnienia podatkowe, kwota wolna od podatku czy wreszcie stawka podatkowa przybiorą zupełnie nowy kształt. Wszystko wskazuje na podatek jednolity jako zobowiązanie podatkowe, które zajmie miejsce obecnie stosowanego dwustopniowego podatku skalowego. Podatek jednolity ma przy tym zawierać w sobie obciążenia związane ze świadczeniami ZUS i NFZ co oznacza, iż dojdzie do likwidacji odliczeń oraz ulg podatkowych ze świadczeniami tymi powiązanych. Zmieni się także sytuacja przedsiębiorców — nie będą już oni mieli możliwości skorzystania z podatku linowego. Likwidacji mogą ulec również rozliczenia w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz o kartę podatkową.