PIT 28

PIT 28

PIT-28 to PIT przeznaczony dla osób, do których zastosowanie ma działalność gospodarcza objęta ryczałtem. Jeżeli dla przychodów z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze wybraliśmy opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, składamy odrębne rozliczenie roczne na druku PIT-28.
Wraz z PIT-28 składamy PIT-28A lub PIT-28B.

PIT-28A

To druk, który stanowi załącznik do deklaracji pit 28. Jest w zasadzie nieodłącznym elementem deklaracji PIT-28, zatem zarówno gdy ryczałtem rozlicza się prowadzący działalność gospodarczą, jak i prowadzący najem lub dzierżawę, będzie zobowiązany złożyć załącznik PIT-28/A. Wyjątkiem od tej zasady są spółki cywilne i jawne, które rozliczając się ryczałtowo składają PIT-28/B.

Podatnik prowadzący działalność lub najem oraz dodatkowo posiadający udziały w spółkach – opodatkowane ryczałtem – składa zarówno załącznik PIT-28/A, jak i PIT-28/B.

Przychody ze spółki sumuje się z innymi przychodami rozliczanymi ryczałtowo dopiero w deklaracji PIT-28, nie należy natomiast dodawać tych wartości i wpisywać ich sumy w PIT-28A. Załącznik składają:

  • Prowadzący działalność gospodarczą rozliczaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na własne nazwisko (z wyjątkiem wspólników spółki jawnej i cywilnej),
  • Prowadzący najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę lub umowy o podobnym charakterze, opodatkowane ryczałtowo. Małżonkowie rozliczają się osobno z przychodów opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym, stąd też składają niezależnie załączniki do swoich deklaracji PIT-28, nawet jeśli rozliczają udziały we wspólnej własności.

PIT-28B

To druk, który stanowi załącznik do deklaracji PIT-28. Składają go wyłącznie podatnicy, którzy rozliczają przychody spółek cywilnej lub jawnej, rozliczanych ryczałtem. Nie złoży go natomiast ani prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, ani rozliczający przychód prywatny z najmu, dzierżawy i umów podobnych.

Danych z PIT-28/B nie należy wpisywać na załączniku PIT-28/A. Są to załączniki rozłącznie traktowane – prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub jawnej złoży dwa załączniki. Jeden z tytułu spółki – drugi, w którym wskaże przychody prywatne (jeśli posiada je poza spółką). Jeżeli występuje on tylko i wyłącznie jako wspólnik – składa PIT-28 oraz PIT-28B, bez konieczności składania PIT-28/A.

Dopiero po wyszczególnieniu powyższych przychodów osobno na PIT-28/A i PIT-28/B – należy je wpisać łącznie w PIT-28. Przychodów wykazanych w wierszu 3 części B.2 załącznika PIT-28/A należy w części C zeznania PIT-28 zsumować z odpowiednimi przychodami opodatkowanymi według tych samych stawek i wykazanymi w załączniku PIT-28/B. Pozycje 20-26 służą wykazaniu przychodów z PIT-28/A, natomiast w pozycjach 27-33 – podać należy wyłącznie wartości z PIT-28/B.

Deklarację PIT-28 oraz załącznik składają wspólnicy, a nie spółka cywilna lub jawna.

W przypadku, gdy podatnik jest wspólnikiem wielu spółek – składa on jeden PIT-28/B, na którym wskazuje wszystkie te spółki. Jeżeli nie starcza miejsca w załączniku – składa on kolejny załącznik, w którym wskazuje on kolejne spółki, których jest wspólnikiem. Część C.3 PIT-28/B WYPEŁNIĆ wystarczy na jednym załączniku, niezależnie od ilości składanych formularzy