PIT a darowizna

Osoby fizyczne będące beneficjentami darowizny są zobowiązane odpowiednio ten fakt wykazać oraz uiścić należny podatek. Zdarzają się jednak sytuację, gdy darowizna jest wolna od podatku.

Przekazane darowizny mogą natomiast zostać odliczone od dochodu w rocznym zeznaniu PIT.

 

Otrzymanie darowizny nie wywołuje żadnych konsekwencji na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynika to bowiem wprost z regulacji art. 2 ust. 1 pkt 3 Ustawy PIT. Zgodnie z  przytoczoną normą prawną bowiem, przepisów Ustawy o PIT nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Czy zatem trzeba rozliczać PIT? Osoby obdarowane nie wykazują darowizny w rozliczeniu rocznym pit. Natomiast podlegają obowiązkom podatkowym wynikającym z Ustawy o podatku od spadków i darowizn. Informacje na ten temat znajdziemy na portalu podatnika.

 

Darowizna, której wartość nie przewyższa kwoty wolnej od podatku, podlega zwolnieniom. Aktualnie obowiazujaca wysokość kwot wolnych od podatku w przypadku nabycia darowizny majątkowej to:

  • 9637 zł – dla małżonka, rodziców, dziadków, pradziadków, dzieci, rodzeństwa, wnuków, prawnuków, teściów, zięcia, synowej, pasierba, ojczyma, macochy,
  • 7276 zł – dzieci siostry/brata, wnuki siostry/brata, ciotki, wujowie, stryjowie, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie zstępnych,
  • 4902 zł – inni nabywcy.

 

Ponadto, Ustawa o podatków i darowizn przewiduje pewne bardzo ciekawe zwolnienie. Na podstawie art. 4a Ustawy, zwalnia się od podatkunabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

  • zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2 ustawy, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem art. 4a ust. 2 i 4 ustawy,
  • udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy (9.637 zł) – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

 

Wyodrębnioną grupę osób przedstawionych powyżej nazywa się „zerową grupą podatkową”, a korzyści i konsekwencje związane z brakiem jakiegokolwiek opodatkowania, niezależnie od wielkości darowizny przy zachowaniu właściwych form i terminów, są atrakcyjnym mechanizmem wykorzystywanym przy wielu optymalizacjach podatkowych.

W przypadku przekroczenia limitów określających zwolnienie z podatku, podatnik zobowiązany jest złożyć deklarację SD-3 i wykazać w niej należny podatek. Podatek ten ustala się na podstawie tabeli, która zawarta jest w art. 15 Ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zeznanie składa się w ciągu miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, w tym przypadku od dnia otrzymania darowizny.

Natomiast w rozliczeniu pit podatnik ma prawo do odliczenia od dochodu darowizn przekazanych  na cele kościelne, cele krwiodawstwa oraz cele pożytku publicznego. Suma odliczeń z tych tytułów nie może przekroczyć 6% rocznego dochodu podatnika ( z wyjątkiem nielimitowanych odpisów darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła). Możliwość odliczenia nie przysługuje osobom korzystającym z karty podatkowej oraz podatku liniowego. Ryczałtowcy natomiast mają mozliwość odliczenia darowizny od przychodu.