PIT online jego trzy podstawowe odmiany: PIT 37 online, PIT 36 online, PIT 28 online

PIT online jego trzy podstawowe odmiany: PIT 37 online, PIT 36 online, PIT 28 online

Trzy najbardziej znane liczby w świecie polskiego PIT to jednocześnie trzy odmienne drogi regulowania należności podatkowych z państwem. Każdą z nich z powodzeniem podjąć można za pomocą oprogramowania PIT online.

Nowoczesne oprogramowanie PIT online w dużym stopniu ułatwia podatnikowi wybór właściwej dla niego deklaracji podatkowej. Standardem jest już tzw. kreator zeznania podatkowego, który w oparciu o kilka podstawowych informacji sugeruje właściwy w danych okoliczność formularz podatkowy. Wciąż jednak zdarzyć się może, iż niezbędnym będzie przygotowanie kilku różnych deklaracji dla danego podatnika w tym samym roku podatkowym. To, jak również fakt, że w przeważającej większości wypadków złożymy PIT 37 online, PIT 36 online lub PIT 28 online, wciąż skłania do wstępnego rozważenia zasadności każdej z tych deklaracji w naszej specyficznej sytuacji podatkowej.

PIT 37 online

PIT 37 to, innymi słowy, opodatkowanie pozostające w zgodności ze skalą podatkową (18 lub 32%) od dochodów czerpanych ze stosunków pracowniczych. Każdy podatnik, który w odniesieniu do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spełnia którykolwiek z poniższych warunków, z dużym prawdopodobieństwem sięgnie po PIT 37:

  • osiąga dochody z umowy o pracę, dzieło lub umowę zlecenie,
  • jest beneficjentem zasiłku z Funduszu Pracy,
  • jego dochody wywodzą się z praw autorskich,
  • jest rencistą bądź emerytem,
  • jest stypendystą;

PIT 36 online

PIT 36 również opiera się na stawkach wynikających ze skali podatkowej (18 bądź 32%) jest jednak przeznaczony przede wszystkim dla przedsiębiorców. W szczególności ten rodzaj rozliczenia jest właściwy w przypadku następujących źródeł przychodów:

  • działalność gospodarcza pozarolnicza rozliczana na zasadach ogólnych,
  • praca poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej bez udziału polskich pośredników (płatników),
  • specjalne działy produkcji rolnej rozliczające podatek PIT na podstawie ogólnych zasad opodatkowania;

PIT 28 online

PIT 28 jest adresowany tylko do tych podatników, którzy objęci są zryczałtowanym opodatkowaniem od przychodów ewidencjonowanych w odniesieniu do następujących źródeł dochodów:

  • działalność gospodarcza pozarolnicza,
  • umowy: podnajmu, poddzierżawy, dzierżawy i najmu (także inne podobne umowy zryczałtowane — rozliczane poza działalnością gospodarczą tj. wynajem prywatny;

Przystąpienie do tej formy opodatkowania wymaga uprzedniego zgłoszenia. Przedsiębiorczy powinni to uczynić do dwudziestego stycznia rozliczanego roku podatkowego. W przypadku wynajmu prywatnego należy złożyć odpowiednie oświadczenie do dwudziestego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił pierwszy przychód.