PIT-y we Francji

PIT-y we Francji

Podatek dochodowy od osób fizycznych we Francji (impôt sur le revenu) jest to podatek od dochodu rocznego osoby (rodziny) podlegającej opodatkowaniu. Francuski podatek od osób fizycznych ma charakter progresywny. Oznacza to, że im wyższy dochód, tym wyższy podatek. Skala tego podatku jest corocznie aktualizowana w oparciu o przepisy ustawy budżetowej.

Podatkowi dochodowemu od osób fizycznych na terenie Francji podlegają osoby, których całość dochodów jest pochodzenia francuskiego lub zagranicznego, jeżeli są rezydentami francuskimi. Zgodnie z literą art. 4B CGI (Code général des impôts) miejsce zamieszkania (rezydencję) dla celów podatkowych we Francji określa się w sposób następujący:

• dana osoba ma stałe miejsce zamieszkania na terenie Francji lub

• tutaj wykonuje stałą pracę,

• Francja jest dla niej ośrodkiem interesów życiowych.

Natomiast osoby, które uzyskują dochody we Francji, ale ich miejscem zamieszkania nie jest Francja, podlegają tzw. ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Zgodnie z przepisami art. 164 B CGI osoby te zobowiązane są do uiszczania podatku jedynie od dochodów uzyskanych na terytorium Francji.

Źródłem dochodu podlegającego opodatkowaniu może być:

  • stosunek pracy, stosunek służbowy, praca nakładcza, emerytura lub renta
  • działalność poza-handlowa w tym m.in. wykonywanie wolnych zawodów, działalność wykonywana osobiście
  • działalność produkcyjna lub handlowa, działalność rolnicza
  • nieruchomości lub ich części – dochód z najmu
  • kapitały pieniężne i prawa majątkowe

Obowiązkowe jest złożenie wspólnej, rodzinnej deklaracji, np. rozliczenie PIT z małżonkiem, przez małżonków bezdzietnych lub mających na utrzymaniu nieletnie dzieci. W deklaracji zgłasza się wszystkie uzyskane dochody, a także wydatki (koszty utrzymania dzieci, osób starszych, które przekroczyły 75 rok życia itp.) pozwalające na obniżenie podstawy opodatkowania. W rozliczeniu rocznym pit należy uwzględnić całościowy roczny dochód oraz ulgi, odliczenia i ograniczenia. W konsekwencji wysokość podatku zależy nie tylko od dochodu, ale także od wysokości ciężarów, jakie ponosi podatnik.

Podatek dochodowy rozliczany jest przez samego pracownika. Inaczej niż w Polsce pracodawca nie jest płatnikiem i nie uczestniczy w pobieraniu za niego podatku. Pracownik sam deklaruje dochód i trzy razy w roku płaci zaliczkę na podatek (luty, maj i wrzesień). Istnieje możliwość comiesięcznego rozliczania pit z urzędem podatkowym.  Podatki za pierwszy przepracowany rok podatkowy należy zapłacić w formie pojedynczej płatności około września następnego roku.

Co roku w lutym organy skarbowe wysyłają do każdego gospodarstwa domowego podlegającego opodatkowaniu (małżeństwa lub wspólnie zamieszkałej pary bądź osoby samotnej) formularz podatkowy, tzw „Deklarację dochodu”, gdzie deklaruje się dochód za ubiegły rok.

We Francji zeznanie podatkowe może być wstępnie wypełnione przez właściwy urząd skarbowy. Wstępnie, ponieważ organ podatkowy wypełnia tylko niektóre dane, związane z dochodami podatnika, o których mógł powziąć informację z takich źródeł jak: pracodawcy, ośrodki pomocy społecznej czy też kasy ubezpieczeń społecznych. Mowa tu przede wszystkim o dochodzie (przychodzie) uzyskanym: ze stosunku pracy, różnego rodzaju zasiłkach (dla bezrobotnych, przedemerytalnych) o emeryturach, czy dodatkach emerytalnych. Organ natomiast, nie wypełnia rubryk związanych z dochodem (przychodem) uzyskanym np. z nieruchomości lub jej części, z kapitału pieniężnego i praw majątkowych, czy też wynagrodzenia innego, np. przedsiębiorców, rzemieślników, wolnych zawodów, rolników). Dochód uzyskany z tego typu źródeł przychodów należy wykazać w zeznaniu osobiście w specjalnie przeznaczonych do tego rubrykach. Podobnie jest, gdy podatnik składa deklarację po raz pierwszy: bez względu na źródła przychodu. W przypadku skorzystania z ulg podatkowych, tutaj również, każdy podatnik musi posiadać wiedzę, Jakie Ulgi można odliczyć? Co można odliczyć od podatku? Co można odliczyć od dochodu? i

wypełnić samodzielnie tę część zeznania rocznego.

Francuskie ministerstwo finansów co roku unowocześnia formy dokonywania rozliczeń z francuskim fiskusem. Oprócz tradycyjnej formy składania deklaracji podatkowej osobiście lub za pośrednictwem poczty, od kilku lat istnieje we Francji możliwość rozliczenia pitu przez internet.

 

Polska podpisała z Francją umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania w 1977 roku. Na podstawie tej umowy osoby, które przebywają na terenie Francji dłużej niż 183 dni w roku uzyskują status rezydenta do celów podatkowych we Francji. Otrzymując wynagrodzenie w związku z pracą wykonywaną na terenie Francji, podlegają opodatkowaniu we Francji.