PITy 2019 — zwłoka w zapłacie podatku i jej konsekwencje

Od roku 2020 uległy zmianie zasady naliczania odsetek od zaległości podatkowych. Zmiany te dotyczą aktualnie zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w pozostałych obowiązujących podatkach. Zmieniły się również reguły składania korekt podatku. Uruchamiając program do PIT 2019 pamiętać należy zarówno o możliwości popełnienia błędu, jak i możliwościach jego korekty.

Niejeden portal podatnika podkreśla wagę terminowych rozliczeń i płatności jako kluczową kwestię w udanych relacjach z Urzędem Skarbowym. Nie bez racji — niezależnie od tego jaki program do rozliczania pit 2019 wybierzemy (czy też zdecydujemy się na pity 2019 online) nieterminowe rozliczenie z fiskusem wiązać się będzie z bolesnymi konsekwencjami.

Wyjściowa stawka odsetek za zwłokę w zapłacie podatku wynosi 8% w skali roku. Obniżona stawka za zwłokę wynosi od roku 2020 to 4%, czyli 50% stawki wyjściowej odsetek za zwłokę. Aby zostać objętym takim obniżonym wymiarem odsetek za zwłokę podatkową należy jednak łącznie spełnić dwa warunki:

  1. Należy złożyć prawnie skuteczną korektę deklaracji w terminie sześciu miesięcy od daty upływu terminu złożenia deklaracji.
  2. Należy zapłacić zaległości podatkowe w terminie siedmiu dni od daty złożenia korekty deklaracji.

Niestety, zastosowanie obniżonej stawki odsetek za zwłokę nie będzie możliwe w przypadku, gdy urząd „wymógł” na podatniku korektę deklaracji w jeden z następujących sposobów:

  1. Podatnikowi doręczono zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej lub też zakończono kontrolę dotyczącą spornego elementu zeznania.
  2. Przeprowadzono czynności sprawdzające u podatnika.

W powyższych przypadkach, nawet jeśli korekta została złożona w terminie sześciu miesięcy od ostatecznego terminu złożenia deklaracji, zastosowana będzie podstawowa stawka odsetek za zwłokę w zapłacie podatku.

Duże ułatwienie w przypadku wykrycia błędu w deklaracji i konieczności jej korekty stanowi program do rozliczania PIT. W PITy 2019 program złożenie korekty nie jest w efekcie bardziej skomplikowane niż złożenie podstawowego zeznania podatkowego. Poprawnie złożona korekta sprawia, iż podatnik nie podlega karze z tytułu zaległości podatkowej. Należy jednak zawsze pamiętać o obowiązujących nas terminach. Korekta złożona po wspomnianym okresie sześciu miesięcy powoduje naliczanie odsetek w wymiarze podstawowym.

Występuje również podwyższona stawka odsetek z zwłokę w wartości 150% stawki wyjściowej. Znajduje ona zastosowanie dla korekty złożonej po zawiadomieniu o zamiarze rozpoczęcia kontroli podatkowej lub po ujawnieniu, iż należnego podatku nie zapłacono w związku z niezłożeniem poprawnej deklaracji.