Podatki od dochodów osobistych w państwach UE

W Unii podatki bezpośrednie są w niewielkim stopniu zharmonizowane. Ujednolicone zostało tylko pojęcie dochodu przedsiębiorstw podlegającego opodatkowaniu: może być on osiągany przez firmę w wyniku wytwarzania dóbr, świadczenia usług bądź pochodzić z majątku, kapitału oraz innych rodzajów działalności.

 

UE ponadto nakazuje swoim członkom unikać regulacji, które mogą w jakikolwiek sposób ograniczać swobodę przepływu kapitałów pomiędzy państwami członkowskimi Unii w szczególności dochodów (dywidend, opłat licencyjnych). Chodzi bowiem o stworzenie rzeczywiście wspólnego rynku, w którym przedsiębiorstwom z różnych krajów nie ogranicza się swobody działania państw członkowskich.

W państwach członkowskich UE panuje dość duża różnorodność w opodatkowaniu przedsiębiorstw i obywateli. Warto więc sprawdzić, co czeka polskich przedsiębiorców, którzy po przyjęciu nas do Unii zechcą prowadzić działalność w innych państwach członkowskich.

We Francji, Włoszech i w Grecji stosuje się w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw uproszczone opodatkowanie za pomocą stawek przeciętnych. Istnieją tam także różnego rodzaju kwoty wolne. Do kosztów uzyskania przychodu przeważnie wlicza się także składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne.

 

tawka podatku od dochodów osobistych w państwach UE (%)

 

Kraj początkowa najwyższa liczba progów
Austria 10 50 5
Belgia 25 52 6
Dania 10 31 3
Finlandia 6 38 6
Francja 5 54 7
Grecja 5 40 4
Hiszpania 17 44,2 7
Holandia 36,35 60 3
Irlandia 26 48 2
Luksemburg 6 26 7
Niemcy 19 53 3
Portugalia 15 40 4
Szwecja 3 35 2
W. Brytania 20 40 3
Włochy 10 51 7

Podatek od dochodów osobistych obywateli jest w państwach UE progresywny z rosnącymi stawkami dla wyższych dochodów. Podatku liniowego nie stosuje tam na razie żadne państwo. Kwoty wolne od podatku niższe są od zarobków uznanych za minimum egzystencji. Większość państw koryguje obciążenia fiskalne stosownie do stopy inflacji – robią to Belgia, Dania, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy.

Holandia stosuje trzystopniową skalę podatkową: od 36,35% przez 50% do 60%. Osoby, które ukończyły 65 lat, mają stawkę obniżoną. Dwudziestoprocentowym podatkiem obłożone są dochody ze sprzedaży akcji z przedsiębiorstwa przez spadkobierców zmarłego właściciela, renty płacone przez pracodawcę pracownikowi z tytułu inwalidztwa albo rodzinie po jego śmierci w wypadku przy pracy.

W Wielkiej Brytanii skala jest trzystopniowa (20, 24, 40%). Istnieje wiele potrąceń od dochodu z tytułu wieku podatnika (65-74 lat i powyżej). Ich wysokość zależy od rocznego dochodu, wynosi np. 4200 lub 4370 funtów przy dochodzie do 14200; po przekroczeniu tej kwoty są one redukowane o połowę. Istnieją tam także ulgi dla małżonków, osób samotnych wychowujących dzieci oraz dla ociemniałych.

W większości krajów UE podatek dochodowy ustalany jest na podstawie zeznań podatkowych. Sposób obliczania dochodu może być uzależniony od rodzaju jego źródła: przychód z pracy najemnej, kapitału bądź sprzedaży. Najczęściej w trakcie roku wpłaca się zaliczki podatkowe, a w połowie następnego rozlicza ostateczną wysokość (w Polsce roczne zeznania podatkowe wypełniamy w kwietniu).