Podatnicy PIT

Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód.

Ustawa nie wskazuje żadnych dodatkowych warunków dla uzyskania statusu podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych związanych np. wiekiem danej osoby, jej obywatelstwem, czy miejscem zamieszkania. Warunkiem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest uzyskanie dochodu (przychodu) na terytorium Polski.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w odpowiednich artykułach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania jest suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów w danym roku podatkowym. Dochodem  jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. Jeżeli koszty uzyskania przekroczą sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Na osobach fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli polskich rezydentach podatkowych,  ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy. Oznacza to, że opodatkowaniu w Polsce podlega  całość uzyskanych przez nich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Podatnicy mają obowiązek rozliczyć pit, składają następujące zeznania: PIT 28, PIT-36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39.

Za rezydenta polskiego  uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, czyli nie są rezydentami, podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zasada, iż podatnikiem jest każda osoba fizyczna, ma również zastosowanie do małżonków, ale mogą oni w  rozliczeniu rocznym pit wystąpić z wnioskiem o rozliczenie PIT z małżonkiem na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 i 3 ustawy.

Dotyczy to także małżonków, z których jeden ma w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy, a drugi ma miejsce zamieszkania w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo w Konfederacji Szwajcarskiej, lub też każde z małżonków ma miejsce zamieszkania w tych krajach, pod warunkiem, że małżonkowie osiągną w Polsce przychody w wysokości stanowiącej co najmniej 75% całkowitego przychodu uzyskanego w danym roku podatkowym , a poza tym udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Łączne opodatkowanie dochodów małżonków jest także możliwe po śmierci jednego z nich, zgodnie z postanowieniami art. 6a ustawy.

Co do zasady, małżonkowie nie mogą się łącznie opodatkować, gdy chociażby do jednego z nich mają zastosowanie przepisy ustawy ryczałtowej (z wyjątkiem  przychodów z tytułu umów najmu lub innych umów o podobnym charakterze opłacanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych), przepisy o podatku liniowym lub  tonażowym.