Program do PIT 2019 oraz program do PIT 2020 w kontekście darowizny na cele pożytku publicznego

W Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się szereg mechanizmów podatkowych mających na celu umożliwienie podatnikowi skierowanie dodatkowych funduszy na szeroko rozumiane cele dobra społecznego. Jednym z najbardziej oczywistych i bezpośrednich w swym działaniu jest ulga podatkowa uwzględniająca darowizny na cele pożytku publicznego. Dla użytkowników elektronicznych formularzy podatkowych dobrą wiadomością będzie z pewnością możliwość zastosowania tego odliczenia w ramach standardowego rozliczenia podatkowego, jakie oferuje każdy dobry program do rozliczania PIT.

Program do rozliczania PIT 2019 ewentualnie program do rozliczania PIT 2020 umożliwi sprawne przeprowadzenie odliczenia dotyczącego darowizn na rzecz organizacji uwzględniających w swej działalności cele pożytku publicznego od wykazanego przez podatnika dochodu. Formalne wymogi dotyczące wyboru danej organizacji sprowadzają się do określenia jej w ustawie o działalności pożytku publicznego oraz wolontariacie. W razie darowizny przewidzianej na rzecz organizacji zagranicznej organizacja ta powinna być wzmiankowana w analogicznych przepisach Unii Europejskiej bądź Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wysokość odliczenia podatkowego, jakie możemy zastosować w ramach tej ulgi, została określona na maksymalnie sześć procent wykazanego przez nas dochodu. Z uwagi na fakt, że zarówno program PIT 2019 online, jak i program PIT 2020 online otwierają możliwość przeprowadzenia w tym samym rocznym zeznaniu podatkowych odliczenia darowizn na cele pożytku publicznego oraz przekazanie jednego procenta obciążającego podatnika podatku wskazanej organizacji pożytku publicznego, należy wyraźnie rozróżnić obydwa te mechanizmy. Są to całkowicie niezależne od siebie narzędzia podatkowego, które nie wywierają wzajemnie na siebie żadnego wpływu do tego stopnia, iż zarówno darowizna, jak 1 procent wartości należnego podatku mogą zostać przekazane tej samej instytucji bez groźby naruszenia jakichkolwiek zasad prawa podatkowego.

Podstawowe rozliczenie elektroniczne podatku dochodowego jest wystarczające w przypadku odliczenia darowizny związanej z celami społecznymi lub publicznymi. Należy jednak mieć na uwadze wymogi szczegółowego sprawozdania jakie będzie wymagane w formie załącznika do głównego formularza deklaracji. Załącznikiem tym jest formularz PIT/O i powinien on zawierać dane w rodzaju wartości darowizny, wysokości zastosowanego odliczenia, danych instytucji obdarowanej.