Rozlicz PIT online: odliczenia i ulgi podatkowe — darowizny na cele kultów religijnych oraz na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów

Darowizny na rzecz kościołów z perspektywy prawa podatkowego przybierają dwie formy różniące się możliwościami odliczeń podatkowych, na które pozwalają. Rozliczanie PIT 2019 online wymaga w rezultacie odrębnego potraktowanie darowizn na cele kultu religijnego oraz darowizn na aktywność charytatywno-opiekuńczą kościołów.

Dary dla organizacji kultu religijnego

Darowiźnie na kult religijny przysługuje odliczenie od dochodu w jej pełnej wartości, przy założeniu jednak, że nie będzie ona stanowić więcej niż sześć procent całkowitej kwoty dochodu. W przypadku przekroczenia tego limitu odliczenie obejmie jedynie kwotę stanowiącą sześć procent. Należy przy tym zwrócić uwagę, że odliczenie to należy traktować jako łączne dla wszelkich uczynionych w roku podatkowym darowizn (na cele kultu religijnego, darowizn z krwi oraz na konto organizacji pożytku publicznego). Oznacza to, że limit 6% dotyczy ich łącznej kwoty, a nie każdej z osobna. Z drugiej strony do tej puli nie wliczamy darowizn na rzecz aktywności charytatywno-opiekuńczej kościołów — stanowią one odrębną kategorię. Jak podatnik zauważy, rozliczanie PIT online odmiennie traktuje także przekazanie 1% dla organizacji pożytku publicznego — ta kwota również nie podlega sumowaniu z wymienionymi wyżej darowiznami.

Dary na cele opiekuńczo charytatywne

Cele opiekuńczo-charytatywne kościołów dotyczące ich działalności na rzecz społeczeństwa i nie dotyczą bezpośrednio działalności kultowej. Darowizny tego rodzaju nie podlegają ograniczeniu przez próg 6%. Program do PIT 2019 pozwoli podatnikowi (zgodnie z bieżącymi przepisami) odliczyć od dochodu (podstawy opodatkowania) sto procent darów na charytatywno-opiekuńcze aktywności kościołów.

Dokumenty

Program do rozliczania PIT umożliwi nam wywiązanie się z obowiązku wykazania darowizny w rocznym rozliczeniu, jeżeli posiadamy następujące informacje: wartość darowizny oraz wartość odliczenia a także dane jednostki obdarowanej. Należy je umieścić w załączniku PIT/O. Osoba obdarowująca powinna posiadać dowód wpłaty lub inny dokument potwierdzający darowiznę zawierający: dane personalne, oświadczenie o otrzymaniu darowizny (w przypadku darowizny w naturze). W tym ostatnim wypadku wszystkie informacje powinny być dostępne z jednego dowodu, a więc oświadczenie o przyjęciu darowizny musi znajdować się w tym samym dokumencie, który zawiera umowę o darowiźnie.

Osobom zainteresowanym darowiznami w kontekście podatkowym portal podatnika powinien umożliwić pogłębienie wiedzy na ten temat, a dobry program do rozliczania PIT 2019 umożliwi sprawne dokonanie wynikających z darowizn odliczeń.