zagranica

Obecnie wiele osób wyjeżdża pracować za granicę. Wracają zadowoleni, że udało im się podreperować swój budżet. Z tej radości zapominają, że i z tych dochodów powinni w Polsce się rozliczyć. Ty tez pracowałeś za granicą? Nie wiesz jak wypełnić polskiego PIT-a? Z naszym programem rozliczenie PIT nie będzie dla Ciebie problemem.
Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą jest uregulowane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Ogólną zasadą wypływającą z tych umów jest opodatkowanie dochodów w tym państwie, w którym się mieszka. Istnieje jednak wyjątek: jeżeli osoba mieszkająca w jednym państwie zarabia w drugim. Wtedy może się zdarzyć, że podatek trzeba zapłacić w miejscu zamieszkania oraz w miejscu zarobku. I tu mamy wyjątek od wyjątku. A mianowicie, jeśli 

  • pracownik przebywa w drugim państwie (miejscu otrzymywania wynagrodzenia) nie dłużej niż 183 dni w roku kalendarzowym, licząc od dnia przybycia do tego państwa oraz
  • wynagrodzenie jest ponoszone przez pracodawcę (na rzecz pracodawcy), który nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania w drugim państwie oraz
  • wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub drugą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim państwie

wtedy dochody uzyskane za granicą mogą być opodatkowane w miejscu zamieszkania podatnika. Aby tak było muszą być spełnione wszystkie trzy warunki łącznie.


W celu unikania podwójnego opodatkowania zostały zawarte przez Polskę dwa rodzaje umów.

  1. Umowa o metodzie wyłączenia z progresją.
  2. Umowa o metodzie odliczenia proporcjonalnego.

 

Jeżeli z którymś państwem Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, stosuje się metodę odliczenia proporcjonalnego.

1. Metoda wyłączenia z progresją.
Metoda ta oznacza, że w Polsce nie płaci się podatku od dochodów uzyskanych za granicą. Ale dla ustalenia podatku należnego w Polsce (od dochodów polskich) stosuje się stawkę podatku właściwą dla łącznych dochodów (tych z Polski plus tych z zagranicy). A następnie ustala się odpowiednią stopę procentową dla dochodów polskich. Zob. obliczenie podatku metodą wyłączenia z progresją.
Jeżeli do Twoich dochodów ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, to dochody te wykazujesz w sekcji H PIT-36 w wierszu “Dochody osiągnięte za granicą”.
Jeżeli uzyskałeś dochody tylko za granicą, a w Polsce w ogóle, to nie musisz składać rozliczenia rocznego PIT. 


2. Metoda odliczenia proporcjonalnego. 
Metoda ta oznacza, że w Polsce płaci się podatek od dochodów uzyskanych za granicą. Ale od tak obliczonego podatku odejmuje się podatek zapłacony (pobrane zaliczki na podatek przez pracodawcę) za granicą. Odejmowana kwota nie może przekroczyć limitu, który określa się wg wzoru:
podatek wg skali *(dochód zagraniczny/dochód łączny).
Jeżeli do Twoich dochodów ma zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego, to dochody te wykazujesz w części D.1 i D.2 PIT-36 (w odpowiednich wierszach). W kolumnie F nie wpisujesz podatku zapłaconego za granicą, wpisujesz go w części H w wierszu “Podatek zapłacony za granicą- zgodnie z art. 27 ust. 9 i 9a ustawy (przeliczony na złote)”. 
Przy stosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego zawsze masz obowiązek złożyć PIT-36 w Polsce. Nawet, jeżeli w Polsce nie uzyskałeś żadnych dochodów. 
Jeżeli uzyskujesz dochody za granicą bez pośrednictwa płatnika, to masz obowiązek wpłacenia zaliczki na podatek w wysokości 18 % dochodu do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wróciłeś do kraju. 
Zob. obliczenie podatku metodą odliczenia proporcjonalnego.

Ustalenie dochodu do opodatkowania. Jak rozliczyć w PIT dochody z zagranicy.
Przychód uzyskany za granicą należy pomniejszyć za każdy dzień pobytu za granicą, w którym pozostawałeś w stosunku służbowym, pracy, pracy nakładczej, spółdzielczym stosunku pracy o kwotę odpowiadającą 30% równowartości diety z tytułu podróży służbowej za granicę.
Wysokość diety zależy od kraju, w którym zarabiasz. I jest ona ogłaszana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w rozporządzeniu w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. 
Pomniejszone o diety przychody przelicza się na złote wg kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. 
Odliczenia od dochodu, od podatku oraz podatek zapłacony za granicą wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku.