Rozliczenie PIT 2019 – główne prawa podatnika

Rozliczanie PIT online czy też program PIT 2019 online znacznie uproszczą przygotowanie rocznej deklaracji podatkowej, jednak nie zastąpią znajomości Ordynacji podatkowej. Wypełnij PIT online świadomie i mądrze.

Znajomość praw podatnika zapewnia wiedzę o tym, czego podatnik może się spodziewać oraz liczyć na ze strony urzędu podatkowego a w rezultacie ułatwia wywiązanie się z obciążeń podatkowych. Ogólne uregulowania obowiązków podatkowych znajdują się w przepisach ustawy o PIT (Ordynacji podatkowej). Rozliczanie PIT 2019 online powinno uwzględniać następujące prawa podatnika:

Prawo do otrzymania z powrotem nadpłaty podatku

Nadpłata pojawia się w okolicznościach zapłacenia podatku nienależnego (zapłaconego, pomimo iż nie wynikał z obowiązku podatkowego ciążącego na podatniku) lub takiego, którego wartość przekroczyła obowiązek podatkowy. Nadpłata podlega w całości zwrotowi lub (na życzenie podatnika) przepisaniu na ewentualność przyszłych opłat podatkowych. Rozlicz PIT 2019 online i ubiegaj się o zwrot nadpłaty podatku przy minimalnym wysiłku własnym.

Prawo do poprawy błędu w deklaracji podatkowej

Prawo do skorygowania deklaracji oznacza, iż w przypadku popełnienia błędu dotyczącego jakichkolwiek danych zawartych w jej treści (np. kwota zobowiązania podatkowego, kwota nadpłaty, kwota zwrotu podatku) podatnik ma prawo złożyć korektę deklaracji (deklarację korygującą). Prawo to ulega zawieszeniu jedynie na okres postępowania podatkowego ewentualnie kontroli podatkowej. Złożenie skorygowanej deklaracji podatkowej wiąże się zawsze z obowiązkiem uregulowania jakichkolwiek zaległości podatkowych. Nieocenionym narzędziem do przygotowania i wysłania korekty deklaracji będzie w tym roku jakiekolwiek rozliczenie PIT 2019 online.

Prawo wystąpienia o urzędowe potwierdzenie

Podatnik może wystąpić o urzędowe potwierdzenie, jeśli posiada żywotny interes w potwierdzeniu stanu prawnego lub pewnych faktów, jak również, gdy wymagają tego określone przepisy prawa. Urząd powinien wydać zaświadczenie w terminie nie późniejszym niż 7 dni.

Prawo do ochrony danych

Wszystkie indywidualne dane zawarte w informacjach i dokumentach przedłożone organowi podatkowemu objęte są tajemnicą skarbową. Warto przy tym zauważyć, że w sytuacji, kiedy tajemnica skarbowa obowiązuje urzędy i określa standardy bezpieczeństwa dla aplikacji podatkowych, także podatnik ma wpływ na bezpieczeństwo swoich danych. Rozliczanie PIT online na bezpiecznym urządzeniu i w bezpiecznych okolicznościach jest równie ważne, jak tajemnica urzędowa.