Rozliczenie PIT rodzica

Rozliczenie PIT rodzica

Rodzice i opiekunowie wychowujący dzieci mogą korzystać w wielu przypadkach z preferencji podatkowych, w postaci możliwości zastosowania w rozliczeniu PIT ulgi na dzieci, a w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci również wspólnego rozliczenia z dzieckiem.

Formularze pit

Ulga prorodzinna może być odliczona przez rodzica lub opiekuna prawnego wyłącznie w ramach rozliczenia pit na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej. Rozliczyć pit taką metoda podatnik może na formularzu pit 37 lub pit 36.

 • PIT-37 przeznaczony jest dla podatników uzyskujących dochody za pośrednictwem płatnika, np. z tytułu umowy o pracę czy zawartych umów cywilnoprawnych,
 • PIT-36 przeznaczony jest dla podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika, tj. np. dla przedsiębiorców czy przedstawicieli wolnych zawodów lub osób prowadzących najem prywatny opodatkowany na zasadach ogólnych.

Zarówno formularz PIT-37, jak i PIT-36 należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania czy siedzibę podatnika. Ustawowy termin rozliczenia pit 36 i pit 37 to 30 kwietnia roku następującego po zakończeniu  roku podatkowego.

Pozostałe formy opodatkowania, a więc podatek liniowy (rozliczenie pit 36L) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (pit 28) czy też karta podatkowa, nie dają możliwości zastosowania w rocznym rozliczeniu podatkowym ulgi prorodzinnej.

Warunki korzystania z ulgi

Aby skorzystać z ulgi prorodzinnej trzeba też spełnić określone prawem warunki. Przede wszystkim trzeba faktycznie wychowywać lub sprawować opiekę nad dzieckiem Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem są kluczowe dla dokonania odliczenia na podstawie ulgi prorodzinnej. Ulga na dzieci przysługuje generalnie każdemu podatnikowi, który co najmniej przez jeden dzień w roku podatkowym wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę w stosunku do więcej niż jednego dziecka. Ulga na dziecko przysługuje wyłącznie w związku z wychowywaniem dzieci:

 • niepełnoletnich,
 • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z tytułu papierów wartościowych, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli nie przekraczającej kwoty 3.089 zł.

Wysokość odliczeń

W rozliczeniach podatkowych za rok 2019 i ulga na dziecko jest rozliczana na nieco innych zasadach, niż w latach wcześniejszych. Zasady rozliczeń nie zmienią się, jeśli Pity z ulgą prorodzinną będą składali podatnicy wychowujący dwójkę dzieci.

W przypadku, gdy małżeństwo chce rozliczyć w swojej deklaracji podatkowej ulgę na jedno dziecko, musi sprawdzić, czy jego dochody mieszczą się w ustanowionym limicie. Ulga prorodzinna bowiem przysługuje małżeństwom i osobom samotnie wychowującym jedno dziecko, o ile w roku podatkowym we wspólnej deklaracji podatkowej podatnicy wykazali zarobki nieprzekraczające 112 000 zł, a jeśli z ulgi korzysta tylko jeden z rodziców, jego dochód nie może przekroczyć kwoty 56 000 zł. Niższy z limitów znajduje zastosowanie w przypadku podatników:

 • wychowujących dziecko samodzielnie, po orzeczeniu separacji prawnej, nawet przy separacji trwającej cały rok,
 • pozostających w związku małżeńskim jedynie przez część roku,
 • pozostających w związku małżeńskim, ale drugi współmałżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Do limitu 112 000 zł lub 56 000 zł wlicza się wszystkie dochody uzyskiwane w danym roku podatkowym, opodatkowane skalą podatkową lub podatkiem liniowym.

W ramach ulgi prorodzinnej w 2019 roku można odliczyć:

 • 1112,04 zł rocznie na dziecko, czyli po 92,67 zł za każdy miesiąc wychowywania dziecka
 • 1112,04 zł rocznie na drugie dziecko,
 • 2000,04 zł na trzecie dziecko w rodzinie, czyli po 166,67 zł za każdy miesiąc,
 • 2700,00 zł na czwarte i każde kolejne dziecko w rodzinie, czyli po 225,00 zł za każdy miesiąc.

Wspólne rozliczenie z dzieckiem

Samotny rodzic, rozliczając się wspólnie z dzieckiem, płaci podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich rocznych dochodów.

Dziecko musi spełniać określone warunki, aby rodzic mógł się rozliczyć na preferencyjnych warunkach:

 • małoletni (do ukończenia 18 roku życia) – bez względu na ilość uzyskanych przychodów w danym roku,
 • bez względu na wiek, jeśli otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25 roku życia, ale uczy się w szkole, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z kapitałów pieniężnych – w wysokości do 3091 zł (kwota wolna od podatku za 2019 rok) z wyjątkiem renty rodzinnej.

Rozliczenie pit

Rodzic rozliczający się wspólnie z dzieckiem i/lub korzystający z ulgi prorodzinnej może rozliczając pity 2019 skorzystać z programu do rozliczania pit i rozliczyć pit online (pit 36 online, pit 37 online).W rozliczeniu pit 2019 program pokieruje, jak rozliczyć pit przez internet.