Gdy osiągaliśmy dochody w obcych krajach powinniśmy te dochody rozliczyć w Polsce.
O tym, jak rozliczyć dochody zagraniczne w Polsce decyduje rodzaj umowy o unikaniu podwójnego opodatkowani, którą Polska podpisała z danym krajem.
Wyróżniamy metodę odliczenia proporcjonalnego wtedy do dochodów do polskich doliczamy dochody zagraniczne. I podatek płacimy od wszystkich dochodów. Podatek zapłacony za granicą możemy odliczyć w polskim Picie – jest to wtedy jedna z ulg, która obniża podatek do zapłaty w Polsce.

Dochody zagraniczne wpisujemy do PIT-36 w odpowiednie wiersze do części D, do kolumny dochód – dla dochodów z pracy będzie to wiersz „należności z pracy”, dla dochodów z emerytur – wiersz „emerytury i renty”, itd. Podatek zapłacony za granicą wpisujemy do sekcji H, w wierszu „Podatek zapłacony za granicą (…)”. Podajemy tu wysokość podatku już z uwzględnieniem limitu, powyżej którego nie możemy odliczyć tego podatku.

Drugą metodą rozliczania dochodów zagranicznych jest stosowanie metody wyłączenia z progresją – wtedy do dochodów polskich nie doliczamy dochodów zagranicznych. Ale bierzemy je pod uwagę przy liczeniu podatku polskiego. Dochody zagraniczne biorą udział w wyliczeniu stopy procentowej dla dochodów polskich. Wtedy dochody zagraniczne wpisujemy w PIT-36 w sekcji H w wierszu „Dochody osiągnięte za granica (…)”. Podatku zapłaconego za granicą nie wykazujemy w PIT-36.

Rozliczając dochody zagraniczne należy wraz z PIT-36 złożyć PIT-ZG.

Jeśli pracowaliśmy tylko w kraju, w którym stosuje się metodę wyłączenia z progresją (w Polsce nie uzyskaliśmy żadnych dochodów) – to w Polsce nie składamy wcale PIT-u, natomiast jeśli pracowaliśmy zarówno w Polsce, jak i za granicą – to w Polsce musimy złożyć PIT.

Jeśli pracowaliśmy tylko w kraju,  w którym stosuje się metodę odliczenia proporcjonalnego (w Polsce nie uzyskaliśmy żadnych dochodów) – to w Polsce musimy złożyć PIT.

Przychód uzyskany za granicą należy pomniejszyć za każdy dzień pobytu za granicą, w którym pozostawałeś w stosunku służbowym, pracy, pracy nakładczej, spółdzielczym stosunku pracy o kwotę odpowiadającą 30% równowartości diety z tytułu podróży służbowej za granicę. Wysokość diety zależy od kraju, w którym zarabiasz. Jest ona ogłaszana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w rozporządzeniu w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Pomniejszone o diety przychody przelicza się na złote wg kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. 
Odliczenia od dochodu, odliczenia od podatku oraz podatek zapłacony za granicą, wyrażone w walutach obcych, przelicza się na złote wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku.