Rozliczenie podatku przez pracodawcę lub ZUS

Rozliczenie podatku przez pracodawcę lub ZUS

PIT–40 – rozliczenie przez pracodawcę

Od żmudnego wypełniania obowiązku podatkowego jakim jest roczne rozliczenie oraz składanie PIT może wyręczyć nas pracodawca. Albowiem może on złożyć oraz wypełnić za nas PIT-37 do urzędu skarbowego. Jeśli chcemy, aby to pracodawca wypełnił za nas PIT musimy złożyć mu oświadczenie PIT-12 do 10 stycznia. Rozliczenie przez pracodawcę jest możliwe, gdy nie posiadamy więcej źródeł dochodów. Rozliczenie przez pracodawcę wyklucza również możliwość rozliczenia się ze współmałżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Nie możemy wtedy również odliczyć żadnej ulgi ani przekazać 1% dla OPP.

Jednakże roczne obliczenie podatku PIT-40 wraz z oświadczeniem podatnika PIT-12 zastępuje zeznanie podatkowe, dlatego — jeśli tylko spełniamy wskazane w ustawie warunki i nie korzystamy z ulg podatkowych — warto skorzystać z tej formy rozliczenia podatku (unikniemy dodatkowych formalności związanych z samodzielnym rozliczeniem podatku).

Jeśli już złożyliśmy PIT-12 pracodawcy, aby to on nas rozliczył, ale po namyśle stwierdzimy, że jednak chcielibyśmy rozliczyć się samodzielnie (bo np. przysługują nam jakieś ulgi) nadal możemy wypełnić PIT-37, czy PIT-36 i te zeznania złożyć w Urzędzie Skarbowym do 30 kwietnia.

PIT–40A – rozliczenie przez organ rentowy (ZUS, KRUS, Wojskowe Biuro Emerytalne, Biuro Emerytalne Służby Więziennej)

Dochody z krajowych emerytur i rent, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych są rozliczane „z urzędu” (bez naszego wniosku) przez organy rentowe w rocznym obliczeniu podatku (PIT-40A).

Organ rentowy nie sporządza PIT-40A dla podatnika:

  1. wobec którego ustał obowiązek poboru zaliczek,
  2. któremu zaliczki były ustalane w obniżonej wysokości, z uwagi na zamiar skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania przewidzianej dla małżonków lub osób samotnie wychowujących dzieci, chyba że podatnik przed końcem roku podatkowego złoży oświadczenie o rezygnacji z zamiaru preferencyjnego opodatkowania dochodów,
  3. w sytuacji, gdy na podstawie przepisów ustawy — Ordynacja podatkowa, zwolniono organ rentowy w całości lub w części z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy,
  4. któremu nie pobierał zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wówczas organ rentowy sporządza imienną informację o wysokości uzyskanego dochodu PIT-11A i na podstawie danych w niej zawartych należy samodzielnie rozliczyć dochód otrzymany od organu rentowego w PIT-36 albo PIT-37.