Rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dzieci

Rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dzieci

Masz prawo rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko, gdy samotnie wychowujesz:

  • dzieci małoletnie (do 18 lat)-niezależnie od tego, czy dzieci te osiągają dochód oraz jak wysoki.

Możesz rozliczyć się z małoletnim dzieckiem, nawet wtedy, gdy tylko dziecko osiąga dochód.

Jeżeli dziecko przed ukończeniem 18 lat zawrze związek małżeński-uzyskuje pełnoletniość. A zatem nie możesz wspólnie rozliczyć się z dzieckiem małoletnim, które zawarło związek małżeński. A także w sytuacji, gdy małoletnie dziecko jest po rozwodzie.


  •  dzieci (bez względu na wiek), które otrzymują rentę socjalną lub zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny. Niezależnie od tego, czy dzieci te otrzymywały dochody, i jak wysokie,
  • dzieci do ukończenia 25 lat, które uczą się lub studiują i w rozliczanym roku nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu wg skali podatkowej lub opodatkowanych 19 %, wyższych niż 3089 zł (do dochodów tych nie wlicza się renty).

Rozliczając się jako osoba samotnie wychowująca dziecko należy zaznaczyć kwadrat nr 4 w poz. 6 w PIT-36 lub w PIT-37. Rozliczenie się jako osoba samotnie wychowująca dziecko jest zawsze bardziej opłacalne niż indywidualne rozliczenia. Możemy wybrać ten sposób opodatkowania nawet jeśli chociażby tylko przez jeden dzień w roku podatkowym samotnie zajmowaliśmy się dzieckiem.

KIEDY NIE MOŻNA ROZLICZYĆ  SIĘ JAKO OSOBA SAMOTNIE WYCHOWUJĄCA DZIECKO

Działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtem, podatkiem liniowym lub kartą podatkową wyklucza wspólne rozliczenie.

Natomiast jeżeli Ty lub dziecko prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną wg skali podatkowej (18, 32 %) to możesz rozliczyć się wspólnie z dorosłym dzieckiem, jeżeli dochody dziecka (przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania) nie przekraczają 3089 zł.

Posiadanie dziecka przez dziecka nie wyklucza możliwości wspólnego rozliczenia się.

UWAGA! Rozliczanie przez Ciebie albo dziecko ryczałtem najmu realizowanego poza działalnością gospodarczą nie wyłącza możliwości wspólnego rozliczenia. Możesz także rozliczyć się wspólnie z dzieckiem, nawet gdy osiąga ono:

  1. Dochody zwolnione z opodatkowania (np.stypendia,odszkodowania).
  2. Dochody ze sprzedaży nieruchomości.
  3. Dochody opodatkowane w sposób zryczałtowany (np. odsetki z lokat bankowych, dochody z dywidend)

Wobec powyższych dochodów nie uwzględnia się limitu 3089 zł, jak to jest w przypadku dochodów pozostałych. Dlatego w sytuacji, gdy dziecko osiąga, któreś z wyżej wymienionych dochodów możesz się z nim wspólnie rozliczyć niezależnie od wysokości uzyskanych przez dziecko dochodów z tych źródeł.

Samotnie wychowujący

Jest to rodzic lub opiekun prawny będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Osobą samotnie wychowującą dziecko jest osoba, która w określonej sytuacji, określonym czasie zupełnie sama zajmuje się dzieckiem. Bez udziału drugiej osoby.
Nie liczy się stan cywilny, ale faktyczny. Nie zawsze osoba, która jest stanu wolnego i ma dziecko może rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca. Jeżeli partnerzy żyją w konkubinacie i mają z tego związku dziecko, nad którym oboje pełnią władze rodzicielską, to żadne z rodziców nie może rozliczyć się na preferencyjnych zasadach.