Sankcje za niezgłoszenie darowizny do opodatkowania

Sankcje za niezgłoszenie darowizny do opodatkowania

Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn nakładają na osoby fizyczne, które są beneficjentami spadków i darowizn, obowiązki podatkowe. W związku z tym z chwilą nabycia darowizny musimy zastanowić się, jakie kroki należy poczynić, aby wywiązać się z tych obowiązków, gdyż konsekwencje niezgłoszenia przysporzonych korzyści mogą być bardzo poważne.

Jeśli nie zgłosimy w odpowiednim czasie (tj. w przeciągu jednego miesiąca od daty powstania obowiązku podatkowego) darowizny i nie odprowadzimy należnego podatku (w terminie 14 dni od doręczenia decyzji ustalającej wydanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego), a w trakcie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub kontrolnego powołamy się na fakt nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny, to zostanie nam naliczony przez fiskusa podatek według najwyższej “karnej” stawki tj.20% (bez uwzględnienia kwoty wolnej od podatku). Nie jest istotne, kiedy była przekazana darowizna, mogło to być nawet 20 lat wstecz. Według orzeczeń sądowych przedawnienie po 5 latach w tym przypadku nie obowiązuje, gdyż termin ten zaczyna się liczyć nie od momentu nabycia darowizny, ale dopiero z chwilą ujawnienia tego faktu. Oczywiście w związku z tym nie są naliczane odsetki za zwłokę, ale to jest słabym pocieszeniem. Natomiast odsetki za zwłokę będą naliczone, jeśli sami zgłosimy po czasie zeznanie podatkowe na druku SD-3 dotyczące otrzymanej darowizny zanim urząd skarbowy poweźmie wiedzę o niewypełnieniu przez nas obowiązku podatkowego. Wtedy jednak nie zapłacimy wysokiego “karnego” 20% podatku, lecz będzie on naliczony według skali od 3 do 20% w zależności od stopnia pokrewieństwa i wartości darowizny. W terminie wyznaczonym przez urząd należy uregulować całą należność wraz z odsetkami. Możliwe  będzie w takim przypadku skorzystanie z instytucji czynnego żalu. Pozwoli to uniknąć kar z tytułu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. A kary takie nie są niskie, bo sięgają nawet 720 stawek dziennych (jedna stawka grzywny to od 10 do 2000 zł).Ewentualne straty wynikające z niezgłoszenia  darowizny mogą wynikać z utraty możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku. Ustawodawca przewiduje kwoty wolne od podatku dla trzech grup w zależności od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym (relacje najbliższego pokrewieństwa – 9627 zł, dalsza rodzina – 7276 zł i  osoby nie spokrewnione – 4902 zł). Jeśli po zsumowaniu wszystkich darowizn od jednej osoby w przeciągu pięciu lat licząc wstecz od ostatniego nabycia darowizny nie jest przekroczony limit zwolnienia podatkowego, nie powstaje obowiązek składania zeznania i nikt w przyszłości nie będzie nas ścigał. Możliwe jest też całkowite zwolnienie z podatku osób z najbliższej rodziny pod warunkiem spełnienia wymagań nałożonych przez przepisy, przede wszystkim zgłoszenia faktu darowizny w terminie sześciu miesięcy od nabycia. Niedotrzymanie tego terminu pozbawia beneficjenta prawa do zwolnienia z podatku.

Rozliczenia podatkowe może nam ułatwić rozliczenie pitu przez internet. Rozliczenie pit 2019 przez internet będzie możliwe już od 1 stycznia 2020. Coraz popularniejsze staje się wypełnianie deklaracji pit online (pit online 2020).