Składniki minimalnego wynagrodzenia za pracę

Składniki minimalnego wynagrodzenia za pracę

Na pensję minimalną składa się nie tylko stawka zasadnicza, ale również takie składniki, jak: premie, nagrody, dodatek funkcyjny lub stażowy. Ich suma przy pełnym wymiarze czasu pracy musi osiągnąć w  miesiącu określoną na dany rok kwotę brutto wynagrodzenia minimalnego.

Wysokość płacy minimalnej

Pracownik zatrudniony na pełny etat za cały miesiąc pracy nie może dostać mniej, niż wynosi ustalona na dany rok płaca minimalna. Do końca 2020r. jest to 1850 zł brutto, a dla pracownika, który dopiero rozpoczął karierę zawodową, w pierwszym roku jego zatrudnienia 1480,00 zł brutto. Z początkiem 2019 r. kwota minimalna wzrośnie  do 2000 zł i będzie obowiązywała również w stosunku do nowo zatrudnionych. Dla osób zaangażowanych w niepełnym czasie pracy pensję minimalną wyznacza się  proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Sumowanie składników

Obowiązek zagwarantowania zatrudnionym płacy minimalnej nie oznacza, że właśnie na takim poziomie musi być określone ich wynagrodzenie zasadnicze. Wysokość wynagrodzenia minimalnego nie jest równoważna z wysokością wynagrodzenia zasadniczego. Ustawodawca do wynagrodzenia minimalnego oprócz płacy zasadniczej zalicza także inne składniki pensji oraz świadczenia wynikające ze stosunku pracy. Pensja pracownicza może stanowić zbiór wielu różnych należności, które po zsumowaniu dadzą minimum ustawowe, chociaż nie wszystkie elementy płacowe należy brać tu pod uwagę. Niektórych z nich nie można zaliczać do składowych minimum.

Wynagrodzenia osobowe zaliczane do minimum

Ustalając, czy podwładny otrzymuje ustawowe minimum, uwzględnia się przysługujące mu składniki pensji i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, które Główny Urząd Statystyczny zaliczył do wynagrodzeń osobowych. Tak stanowi art. 6 ust. 4  ustawy z 10 października  2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Wśród nich wymienia m.in.

  • wynagrodzenia zasadnicze określone np. w formie prowizyjnej, w stawce miesięcznej lub godzinowej,
  • dodatki np.: za staż pracy, za pełnione funkcje, warunki pracy, za znajomość języków itp.,
  • nagrody i premie regulaminowe,
  • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
  • odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia,
  • dodatek wyrównawczy wypłacany pracownikom  z powodu obniżenia płacy na skutek wypadku w pracy lub choroby zawodowej.

Wyrównania wynagrodzenia

W pewnych okolicznościach przepisy ustawowe nakazują uzupełnić płacę minimalną w postaci wyrównania.

Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, wynagrodzenie pracownika, obliczone zgodnie z przepisami Ustawy o wynagrodzeniu minimalnym, jest niższe niż ustawowe, pracownikom nalicza się wyrównanie  wynagrodzenia do tej wysokości.

Wyrównanie wypłaca się za okres każdego miesiąca łącznie z wypłatą wynagrodzenia.

Pracownikom wynagradzanym według stawek godzinowych wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Wyrównanie stanowi różnicę między wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy, a wysokością wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu, obliczoną zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy, przeliczoną na godzinę pracy.

Pracownikom  opłacanym według miesięcznych stawek wynagrodzeń wyrównanie także reguluje się za każdą godzinę pracy, na zasadach jak wyżej. Te same reguły należy stosować także u pracownika niepełnoetatowego. W takim przypadku należy pamiętać, że odnosimy się tu do płacy minimalnej ustalonej w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu.

Wyrównanie nie przysługuje wtedy, gdy podwładny otrzymał pensję niższą od minimalnej wyłącznie z powodu np. urlopu bezpłatnego lub absencji chorobowej.

Rozliczenie PIT 2019

W rozliczeniu pit 2019 należy ująć wszystkie przychody podlegające opodatkowaniu. Korzystając z programu do rozliczenia pit 2020 można wysłać pit za 2020 online.