Sposoby składania PIT

Ostatnim dniem na złożenie zeznania podatkowego PIT za 2014 rok jest czwartek 30 kwietnia 2019 r. Aby zdążyć w ustawowym terminie ze złożeniem deklaracji,  trzeba najpóźniej nadać ją na Poczcie Polskiej 30 kwietnia przed północą.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem rozliczenie pitzostało:

 • złożone osobiście we właściwym  urzędzie skarbowym, w okienku podawczym, w formie pisemnej,
 • nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego,
 • złożone w polskim urzędzie konsularnym,
 • wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu podatkowego z uzyskaniem urzędowego potwierdzenia odbioru,
 • złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku,
 • złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego,
 • złożone przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego.

W urzędzie skarbowym możemy otrzymać potwierdzenie złożenia zeznania.

Jeśli przesyłamy rozliczenie roczne pit pocztą, liczy się data stempla pocztowego, czyli data wysłania przesyłki, a nie data jej dotarcia do urzędu skarbowego. Należy tu zwrócić uwagę, że polskim operatorem publicznym jest Poczta Polska, a statusu takiego nie ma np. InPost. Tym bardziej nie liczą się przesyłki kurierskie. Podatnik, który wysyła pismo za pośrednictwem zagranicznej poczty, musi liczyć się z tym, że datą złożenia zeznania w takiej sytuacji będzie data wpływu do urzędu skarbowego, a nie data stempla pocztowego. Zatem wysyłając zeznanie z zagranicy należy zadbać o to, by nasze rozliczenie pit  trafiło do urzędu najpóźniej 30 kwietnia.

Składając pismo za granicą w polskim urzędzie konsularnym do 30 kwietnia, dochowamy ustawowego terminu. Taka placówka może pobrać  od nas opłatę od przekazania druku do Polski.

Rozliczenie pitu przez internet nie wymaga posiadania e-podpisu. Weryfikacja podatnika odbywa się za pomocą danych personalnych dotyczących podatnika:

 • NIP albo numer PESEL – w zależności od podatnika,
 • imię ,
 • nazwisko,
 • data urodzenia,
 • kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany dokument elektroniczny (składając deklarację za 2014 – podajemy kwoty przychodów z 2013 r. rozliczanych w deklaracji składanej w 2014

Potwierdzeniem dokonania rozliczenia pit online w terminie jest urzędowe potwierdzenie odbioru – UPO.

Podstawa prawna: Art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.