Ulga prorodzinna dla osoby samotnie wychowującej dzieci

Ulga prorodzinna dla osoby samotnie wychowującej dzieci

Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą dokonać rozliczenia rocznego PIT wspólnie z dzieckiem i jednocześnie skorzystać z ulgi na dzieci, jeśli spełniają warunki przewidziane w Ustawie o podatku dochodowym dla osób fizycznych dla osób, którym przysługują te przywileje.

W tym przypadku rodzic zaznacza na deklaracji podatkowej, że rozlicza się w sposób przewidziany w art. 6 ust. 4 ustawy, czyli jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Korzystając z ulgi prorodzinnej, deklarację należy przekazać do urzędu skarbowego razem z załącznikiem  PIT/O. Zarówno w deklaracji, jak i w załączniku wpisać należy łączną kwotę ulgi prorodzinnej. W PIT/O wpisuje się również dane dzieci, za które korzysta się z odliczenia: ich imię i nazwisko, numer PESEL (jeśli posiadają), datę urodzenia, liczbę miesięcy, za które ulga przysługuje oraz kwotę wykorzystywanej ulgi. Limity odpisów dotyczą okresów miesięcznych i zależą od ilości dzieci. Na pierwsze i drugie dziecko limit w 2019 roku wynosi 92,67 zł za miesiąc. Na każde kolejne dziecko limit jest wyższy – na trzecie dziecko wynosi 166,67 zł miesięcznie , na czwarte i każde następne 225 zł. Jeżeli opieka sprawowana jest przez pełny rok odpis podatkowy na jedno dziecko wynosi 1112, 04 zł i odpowiednio więcej dla większej ilości dzieci.

Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację. W przypadku osób rozwiedzionych o sprawowaniu władzy rodzicielskiej decyduje orzeczenie sądowe. Osoby pozostające w związku małżeńskim, jeżeli współmałżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, uznawane są za osoby samotnie wychowujące dzieci. Na wniosek osoby samotnie wychowującej dzieci o rozliczenie roczne pit wspólnie z dzieckiem, podatek może być określony w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci. Do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego.

Możliwość skorzystania z odpisów podatkowych na dzieci ograniczona jest wysokością dochodów rodziców (opiekunów). Wysokość uzyskanego dochodu nie ma znaczenia w przypadku wychowywania dwójki dzieci lub więcej. Natomiast roczne dochody rodzica samotnie wychowującego dziecko (w tym rozumieniu, że może rozliczyć się w zeznaniu podatkowym wspólnie z dzieckiem) nie mogą przekroczyć limitu dochodu rocznego 112 000 zł. przekroczenie tego limitu uniemożliwia skorzystanie z odpisu podatkowego na dzieci.

Chcąc skorzystać z odliczenia od podatku kwoty ulgi na dzieci podatnik musi sprawdzić swoje uprawnienia do ulgi. Ulgę na dziecko odlicza się od podatku i można wykazać ją w deklaracjach pit 36, pit 37. Nie skorzystają z niej podatnicy w deklaracjach pit 28, pit 36L, pit 38 czy pit 39. Korzystając z programu do pit 2019 można rozliczyć pit36 online oraz pit 37 online. program pit ułatwi nam obliczenie należnego podatku z uwzględnieniem przysługujących ulg.