Ulga prorodzinna – formularz PIT/UZ

Podatnik korzystający z ulgi prorodzinnej wypełnia PIT-36 lub PIT-37 oraz PIT/O stanowiący załącznik do tych zeznań. Podatnik, który chce otrzymać przysługującą kwotę niewykorzystanej ulgi na dzieci, składając zeznanie za 2014 r. dodatkowo wypełnia PIT/UZ. Formularz ten stanowi uzupełnienie zeznania podatkowego (PIT-36 lub PIT-37) składanego za 2014 r.

 

Z ulgi na dzieci mogą korzystać rodzice, opiekunowie prawni oraz rodziny zastępcze, którzy składają roczne zeznanie PIT-36 lub PIT-37 i rozliczają się według skali podatkowej (18%,32%). Odliczenia ulgi na dzieci dokonuje się wrocznym rozliczeniu pitpodając numery PESEL dzieci, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci (informacje te podaje się w PIT/O). Nie ma obowiązku dołączania do zeznania dokumentów. Jednakże na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

• odpis aktu urodzenia dziecka,

• zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

• odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,

• zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Przepisy regulujące ulgę dla dzieci zostały poddane w 2014 roku nowelizacji, obowiązujacej od 1 stycznia 2019 roku. W myśl tej nowelizacji podatnikowi przysługuje kwota niewykorzystanej ulgi (tj. kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym) w przypadku, gdy kwota przysługującego podatnikowi odliczenia jest wyższa od kwoty odliczonej ulgi na dzieci. Dotyczy to podatników,  którzy nie wykazują zbyt wielkich przychodów, a dokładnie mówiąc osiągają niski przychód i w związku z tym płacę tym samym mniejszy podatek. Zostaną oni przez Państwo wsparci w ten sposób, że dodatkowa kwota trafi do nich z budżetu.

Podatnicy, którym w rozliczeniu pit  zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi, a mają prawo do otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi, aby otrzymać tę kwotę muszą dodatkowo wypełnić i złożyć PIT/UZ (część uzupełniającą zeznania podatkowego PIT-37 albo PIT-36 za 2014 r.). Formularz jest bowiem przeznaczony dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, w przypadku których kwota przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci jest wyższa od kwoty odliczonej w zeznaniu podatkowym, z uwagi na zbyt mały podatek. Ci podatnicy otrzymają z budżetu państwa kwotę, której nie mogli odliczyć.

Należy jednak pamiętać, iż przysługująca podatnikowi kwota niewykorzystanej ulgi jest limitowana, nie może bowiem przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu (wykazanych przez płatnika lub samodzielnie wpłaconych do ZUS lub do zagranicznych systemów ubezpieczeń). Ponadto limit ten nie uwzględnia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne:

• które zostały odliczone w zeznaniu PIT-28 (w zeznaniu tym wykazuje się przychody z działalności gospodarczej oraz z najmu opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym),

• które zostały odliczone w zeznaniu PIT-36L (w zeznaniu tym wykazywane są dochody z działalności gospodarczej opodatkowane 19% podatkiem liniowym),

• które zostały wykazane jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A (w deklaracjach tych wskazuje się składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacone i odliczone od karty podatkowej lub od zryczałtowanego podatku dochodowego).

Należy także pamiętać, że niezależnie od tego, w jakim charakterze występują opiekunowie dziecka, tzn. czy są to rodzice w związku małżeńskim , czy też opiekunowie prawni lub rodzice zastępczy, zawsze zwrot kwoty niewykorzystanej ulgi jest limitowany łączną kwotą ich składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu. Dotyczy to podatników,którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a także podatników, ktorzy jeszcze przed rozpoczęciem roku podatkowego zawarli związek małżeński, ale w już w jego trakcie jedno z małżonków zmarło. Kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi limitowana łącznymi składkami może być zwrócona w dowolnej proporcji określonej przez rodziców.

To, czy małżonkowie wypełniają druk PIT/UZ raz czy też dwa razy, zależy od formy, w jakiej się rozliczają. Jeśli rozliczają się na wspólnym druku, wystarczy wypełnić druczek dodatkowy tylko raz, jeśli jednak każde z nich rozlicza się na oddzielnym druku, wówczas do każdej kopii załączyć będzie trzeba druk oddzielny. Pamiętajmy, że dane identyfikujące obojga małżonków muszą być zawarte.

Wprowadzone zmiany mają zastosowanie do wszystkich dochodów rozliczanych w pit 2014, za ubiegly rok. Przepisy przewidziane zostały rozporządzeniem z 23 października tegoż roku.