Ulga rehabilitacyjna – osoby uprawnione

Osobom niepełnosprawnym lub mającym na utrzymaniu osobę niepełnosprawną przysługują uprawnienia do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych. Mają one prawo uwzględnić wydatki faktycznie poniesione na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych przy rozliczeniu pit.

Każda ulga podatkowa to przywilej, z którego można skorzystać tylko wtedy, gdy spełnia się wszystkie warunki. Samo posiadanie statusu emeryta lub rencisty jest niewystarczające do dokonania odliczenia. Warunkiem podstawowym skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej.

Osoba niepełnosprawna – to osoba, która posiada:

• orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub

• decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo

• orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

• orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Osoba niepełnosprawna zaliczona do I grupy inwalidzkiej – to osoba, w stosunku do której orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna zaliczona do II grupy inwalidzkiej – to osoba, w stosunku do której orzeczono całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Osoba niepełnosprawna pozostająca na utrzymaniu podatnika – to osoba niepełnosprawna, której roczne dochody nie przekraczają kwoty 9120 zł, będąca dla podatnika: współmałżonkiem, dzieckiem własnym, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie, pasierbem, rodzicem, rodzicem współmałżonka, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem lub synową.

 

Podstawą skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przez osobę niepełnosprawną lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę  jest poniesienie wydatku. Jakie ulgi można odliczyć z PIT-37, PIT-36, PIT-28? Co można odliczyć od dochodu (przychodu)? Poniesiony wydatek musi być wydatkiem, o którym mowa w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz dotyczyć osoby niepełnosprawnej. Organ podatkowy ma prawo sprawdzić poprawność dokonanych w rozliczeniu rocznym pit odliczeń. NIe ma  ustawowego wymogu dokumentowania wysokości określonych wydatków fakturą, rachunkiem lub innym dokumentem. Fakt ten jednak  nie pozbawia urzędu skarbowego prawa do zwrócenia się do osoby, która skorzystała z odliczenia o wykazanie, że dany wydatek został przez nią faktycznie poniesiony oraz że spełnia pozostałe warunki do zastosowania odliczenia.