Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna

Jedną z ulg, którą możemy odliczyć od dochodu, to tzw. ulga rehabilitacyjna.

Jest to ulga, którą mogą odliczyć osoby niepełnosprawne lub osoby utrzymujące osoby niepełnosprawne z najbliższej rodziny (współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, teściów, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe), jeżeli utzrymywane osoby w roku podatkowym uzyskały dochody nieprzekraczające 9 120 zł.

Ulga przysługuje na wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki na ułatwienie wykonywania czynności życiowych dla osób niepełnosprawnych.

Ile można odliczyć?

Wydatki, które można odliczyć dzielą się na trzy kategorie:

I. Wydatki nielimitowane – w ich przypadku od dochodu odliczysz całą kwotę. Są to:

 • wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • wydatki poniesione na przystosowanie pojazdów mechanicznych dla potrzeb niepełnosprawnych,
 • wydatki poniesione na zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego,
 • odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • opieka pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz USŁUGI opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
 • odpłatny konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
  • osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
  • osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16. również innymi niż karetka środkami transportu sanitarnego,
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
  • na turnusie rehabilitacyjnym,
  • w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo- leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  • na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

Jaki jest limit odliczenia?
Wyżej wymienione wydatki podlegają odliczeniu w całej poniesionej kwocie. 

II. Wydatki limitowane – w przypadku ich poniesienia odliczysz od dochodu część kwoty. Do wydatków limitowanych należą:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu,
 • utrzymanie przez osoby niewidome oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu psa asystującego, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa,
 • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Jaki jest limit odliczenia?
Maksymalna kwota odliczenia każdego z wydatków limitowanych wynosi 2 280 zł.

W przypadku poniesienia wydatków z tej kategorii nie trzeba posiadać dokumentów stwierdzających wysokość wydatków. Jednak na żądanie urzędu skarbowego należy wykazać dowody potwierdzające prawo do ulgi, zwłaszcza:

 • wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nich funkcji przewodnika,
 • okazać certyfikat potwierdzający status psa-asystenta,
 • okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

III. Wydatki poniesione na leki – jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo.

Jaki jest limit odliczenia?
W przypadku leków, odliczeniu podlega nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie.

IV. Wydatki niepodlegające odliczeniu:

Nie odliczysz wydatków, które zostały już w całości sfinansowane z innych źródeł. Gdy Twoje wydatki zostały dofinansowane częściowo, od dochodu możesz odliczyć tę część wydatków, która nie została sfinansowana.