Wpływ oświadczeń składanych przez pracownika na obowiązki płatnika

Wpływ oświadczeń składanych przez pracownika na obowiązki płatnika

Płatnicy po zakończeniu roku podatkowego mają obowiązek sporządzić oraz przekazać pracownikowi informację PIT-11 o uzyskanych przychodach, pobranych zaliczkach oraz składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w roku podatkowym. Podatnicy powinni otrzymać PIT-11 do końca  lutego.

Zasady poboru zaliczek zostały uregulowane w rozdziale 7. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaliczki za miesiące od stycznia do grudnia wynoszą, co do zasady:

• 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu – za miesiące od początku roku do tego miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika licząc od początku roku przekroczył górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej,

• 32%  dochodu uzyskanego w danym miesiącu.- w miesiącach następujących po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali

Jeżeli jednak podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko i nie przewiduje, aby łączne dochody podlegające opodatkowaniu przekroczyły górna granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18 proc. dochodu uzyskanego w danym miesiącu i mogą dodatkowo być pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej.

Dochody samego podatnika składającego oświadczenie mogą  nie przekroczyć górnej granicy pierwszego przedziału skali lub ją przekroczyć.  Jeśli małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali, zaliczki będą odprowadzane w obniżonej do 18 % wysokości.

Płatnicy, którzy otrzymają od podatnika takie oświadczenie, pobierają zaliczki obliczone w ten sposób poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie. Jeśli nastąpi zmiana stanu upoważniającego do obniżki zaliczek, podatnik jest zobowiązany poinformować o tym płatnika. Wtedy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik przestał spełniać warunki do obniżki zaliczek, zaliczki są pobierane według ogólnych zasad.

W art. 32 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sprecyzowano zasady ustalania wysokości dochodu ze stosunku pracy będącego podstawa obliczenia zaliczek. Jednakże zaliczki obliczone w sposób określony w art. 32 ustawy podlegają pomniejszeniu o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru, w którym stwierdzi, że

1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;

2) nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;

3) nie osiąga dochodów, od których należy opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dotyczy zaliczek od przychodów z najmu i działalności gospodarczej);

4) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

5) ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia

Oświadczenie musi zostać złożone przed dokonaniem pierwszej wypłaty w roku podatkowym, aby płatnik mógł zmniejszyć wysokość zaliczek.

Stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich, jeśli nadal obowiązuje, upoważnia płatnika do pomniejszania kwoty zaliczek o kwotę ulgi. Nowego oświadczenia w danym roku podatkowym nie składa się. W przypadku natomiast gdy podatnik powiadomił zakład pracy o zmianach stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, zaliczki nie pomniejsza.się.

Zakład pracy nie ma obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od przychodów uzyskanych przez pracownika z pracy wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie.Jest tak w przypadku, gdy dochody te podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednak na wniosek podatnika zakład pracy może pobierać zaliczki na podatek dochodowy według powyższych zasad z uwzględnieniem art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kwoty przychodów, dochodów i zaliczek na podatek wykazane w pit-11 podatnik przenosi do deklaracji pit 2020pit 37 lub pit 36 (rozliczenie pit online 2020). Na stronach internetowych znajdzie program do rozliczania pit 2020 (darmowy program pit 2020).

 

Ulgi i odliczenia w pit dla cudzoziemca

Cudzoziemcy rozliczający pit w Polsce mają prawo do skorzystania z przewidzianych w polskim prawie podatkowym preferencji, ulg i odliczeń po spełnieniu ustawowych warunków.

  1. Możliwość skorzystania z preferencyjnego opodatkowania

Preferencyjne rozliczenie pit to opodatkowanie:

  • wspólnie z małżonkiem,
  • w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dziecko.

Takie sposoby rozliczenia pit są dostępne – pod warunkiem spełnienia wymogów przewidzianych w ustawie – dla każdego rezydenta, w tym także rezydenta będącego cudzoziemcem.

W przypadku kiedy cudzoziemcy nie są polskimi rezydentami, z preferencji tych mogą skorzystać tylko pod warunkiem, że:

  • są rezydentami podatkowymi innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo  Konfederacji Szwajcarskiej,
  • ich przychody osiągnięte w Polsce i podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowią co najmniej 75 procent całkowitego przychodu osiągniętego w danym roku podatkowym,
  • miejsce zamieszkania dla celów podatkowych maja udokumentowane certyfikatem rezydencji.
  1. Rozliczenie w zeznaniu rocznym ulg podatkowych

Warunki, jakie trzeba spełnić, aby mieć prawo do skorzystania z ulg podatkowych, są identyczne dla obywateli polskich i dla cudzoziemców, którzy rozliczają pit w Polsce. Nie ma też warunku polskiej rezydencji. Bez względu na to, czy cudzoziemiec jest polskim rezydentem, czy też ma ograniczony obowiązek podatkowy, ma prawo do odliczenia ulg podatkowych (np. ulgi prorodzinnej, internetowej), jeśli  składa w Polsce deklarację roczną pit- 36 lub pit-37.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ulgę prorodzinną odlicza się od podatku dochodowego od osób fizycznych obliczonego na ogólnych zasadach, według skali podatkowej (ze stawkami 18 %. i 32 %.). Ulga przysługuje również podatnikom mającym miejsce zamieszkania za granicą, pod warunkiem że uzyskali w Polsce dochody opodatkowane według skali podatkowej i spełniają pozostałe warunki do odliczenia określone w ustawie o PIT.

W przepisach nie znajdujemy w tym zakresie żadnego ograniczenia. Ustawodawca nie zawęził stosowania ulg tylko do podatników posiadających polskie obywatelstwo. Tym samym nie wykluczył możliwości korzystania z nich przez cudzoziemców. Jeżeli więc podatnik niebędący obywatelem polskim uzyskiwał w roku podatkowym. dochody z pracy wykonywanej na terytorium Polski i z tego tytułu podlega obowiązkowi podatkowemu w Polsce, to ma prawo w rocznym. rozliczeniu pit ( np.pit 2020 online) odliczyć od podatku ulgi na dzieci, a od dochodu może odliczyć poniesione przez siebie wydatki z tytułu użytkowania internetu. Oczywiście prawa te przysługują mu wyłącznie po spełnieniu ustawowych warunków.

  1. Odliczanie w zeznaniu rocznym składek na ubezpieczenie zapłaconych w innych państwach

Osoby posiadające Polską rezydencję podatkową oraz rezydenci podatkowi innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo  Konfederacji Szwajcarskiej mają prawo do odliczenia od dochodu (po spełnieniu ustawowych warunków) składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne odprowadzane w Polsce, a oprócz tego także składek zapłaconych w kraju UE, EOG lub w Szwajcarii.