Wysokość ulgi prorodzinnej.

Nowelizacja ustawy o PIT (Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r., poz. 1644), która obowiązuje od 2019 r., podwyższyła wysokość ulgi na dzieci.  

Wysokość odliczenia w rozliczeniu pit zależy m. in. od liczby dzieci oraz od czasu sprawowania opieki. Jakie ulgi można odliczyć? Ulgę rozlicza się proporcjonalnie – odliczenie przysługuje  za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę nad dziećmi. W przypadku, gdy dziecko urodzi się w trakcie roku, przysługuje więc na nie tylko część odliczenia.

Co można odliczyć od podatku z pit 2019? Podatek można zmniejszyć  za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę w stosunku do:

1) jednego małoletniego dziecka – o kwotę 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:

a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 000 zł,

b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56 000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko.

2) dwojga małoletnich dzieci – o kwotę 92,67 zł na każde dziecko;

3) trojga i więcej małoletnich dzieci –  o kwotę:

a) 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,

b) 166,67 zł na trzecie dziecko,

c) 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko

 

Maksymalnie można odliczyć:

  • 1112,04 zł za rok (92,67 zł za miesiąc) – za wychowanie jednego dziecka,
  • 2224,08 zł za rok za wychowywanie dwójki dzieci – po 1112,04 zł rocznie za kązde z nich (92,67 zł za miesiąc),
  • 4224,12 zł za rok za wychowywanie trójki dzieci – ulga na trzecie dziecko będzie wynosić 2000,04 zł (166,67 zł za miesiąc),
  • 6924,12 zł za rok za wychowywanie w danym roku czwórki dzieci – odliczenie za czwarte dziecko to 2700 zł rocznie (225 zł za miesiąc). Tyle przysługiwać będzie także rodzicom każdego kolejnego dziecka

Za miesiąc narodzin odlicza się pełną kwotę, nawet jeśli dzień narodzin przypada na ostatni dzień miesiąca.

Osoby zamierzające kontynuować naukę nie tracą automatycznie statusu osoby uczącej się. Dlatego też w przypadku:

1) ucznia kontynuującego naukę w szkole, ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego, łącznie z wakacjami,

2) maturzysty, który nie kontynuuje nauki, ulgę można odliczyć również za  przysługuje miesiące wakacyjne,

3) maturzysty, który podejmuje studia, ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego,

4) studenta kształcącego się w dwóch etapach (studia licencjackie i magisterskie), ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatkowego w przypadku, gdy student jest zakwalifikowany na studia magisterskie,

5) studenta, który ukończył studia licencjackie i nie kontynuuje nauki, ulga przysługuje do miesiąca października włącznie.

 

Ulga na dzieci nie przysługuje licząc od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

  • decyzją  sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
  • zawarło małżeństwo.

W przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty należnej za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem. Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w rozliczeniu rocznym pit w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Podstawa prawna: Ustawaz dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r., poz. 1644)