Zawężenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do czynnych podatników VAT

Zawężenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia do czynnych podatników VAT

Od 1 lipca 2019 r. weszły w życie zmiany w ustawie o VAT dotyczące mechanizmu odwróconego obciążenia. Zastosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia wobec dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT jest uzależnione od sytuacji.

Warunkiem stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia będzie sytuacja, gdy nabywcą towarów wymienionych w załączniku nr 11 ustawy będzie podatnik VAT czynny.

Zgodnie z nowym art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy o VAT, podatnikami będą również podmioty nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, jednakże z zastrzeżeniem ust. 1c, czyli jeżeli łącznie spełnione będą trzy warunki:

– podatnik – dostawca nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego od podatku,

– podatnik – nabywca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i jest czynny,

– dostawa nie podlega zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 ustawy (zwolnienia dla towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej z VAT oraz dla dostaw złota inwestycyjnego).

Od 1 lipca 2019 r. mechanizm odwróconego obciążenia nie ma więc zastosowania do transakcji, których przedmiotem jest dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, a których nabywcą jest podatnik VAT zwolniony tzw. podmiotowo, czyli korzystający ze zwolnienia w związku z osiągnięciem w poprzednim roku sprzedaży w wysokości nieprzekraczającej 150 000 zł lub – w przypadku podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku – ww. kwoty proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności lub wykonujący wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo.

W takim przypadku rozliczenie transakcji dokonywane będzie przez sprzedawcę na zasadach ogólnych. Obecnie transakcję taką rozlicza nabywca, który musi odprowadzić podatek należny nie mając jednocześnie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Weryfikację statusu podatkowego nabywcy umożliwia dokonującemu dostawy baza on-line – usługa zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod nazwą „SPRAWDŹ STATUS PODMIOTU W VAT”, za pomocą której dostawca może potwierdzić czy nabywca jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.