Źródła przychodów

Źródła przychodów

Gdy już wiemy, czym są przychody, łatwo możemy określić ich źródła oraz wypełnić PIT. A źródłami przychodów są:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza,
 • emerytura, renta, świadczenia i zasiłki przedemerytalne,
 • działalność wykonywana osobiście (np. literacka, dziennikarska, naukowa, artystyczna,
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,
 • prawa autorskie,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • działy specjalne produkcji rolnej
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w lit.a)-c) następnego punktu,
 • odpłatne zbycie (z zastrzeżeniem sytuacji określonych w art. 10 ust. 2 ustawy):
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

  – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane: w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit.a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonujących zamiany,

 • inne źródła- m.in. dochody osiągnięte zagranicą, alimenty, stypendia, zasiłki chorobowe, macierzyńskie itp., zasiłek dla bezrobotnych, zwroty darowizn. Czyli wszystko, co nie mieści się w powyższych kategoriach, a nie jest zwolnione z podatku
 • nieujawnione źródła przychodów-to wszystkie przychody, które nie są opisane powyżej (oprócz zwolnionych od podatku).

Wynika z tego, że musimy płacić podatek od wszystkiego, co nie jest zwolnione z opodatkowania (wszystkie przychody wolne od podatku są wypisane w ustawie).
Pamiętajmy przy tym, że jeżeli zataimy jakieś przychody przed US, a on się potem o tym dowie (“życzliwi” sąsiedzi nie próżnują) to będziemy musieli zapłacić 75-procentowy podatek od naszego dochodu.